30 Cdo 1115/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1115/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců a) S. K., a b) J. H., obou zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) M. V., a 2) D. N., o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 24/2004, o dovolání první žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2007, č.j. 21 Co 27/2006-208, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s .ř.):


Okresní soud v Prostějově rozsudkem ze dne 6. 9. 2005, č. j. 7 C 24/2004 - 134, určil, že žalobci jsou podílovými spoluvlastníky každý ideální 1/2 stavby chaty ev. č. 508 na pozemku st. 121 jiného vlastníka v k.ú. H., a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalovaných Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 23. 1. 2007, č. j. 21 Co 27/2006 - 208, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé potvrdil,


ve výroku o nákladech řízení jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Na tento rozsudek reagovala první žalovaná podáním ze dne 13. 4. 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 18. 4. 2007, označeným jako dovolání proti potvrzenému Rozsudku Okresního soudu v Prostějově č. j. 7 C 24/2004 - 134 Krajským soudem v Brně č. j. 21 Co 27/2006 , aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usneseními soudu prvního stupně ze dne 23. 4. 2007, č. j. 7 C 24/2004 - 214,


a ze dne 20. 1. 2009, č. j. 7 C 24/2004 - 256, byla dovolatelka vyzvána, aby buď doložila, že má právnické vzdělání, nebo si pro dovolací řízení zvolila zástupce z řad advokátů s tím, že nebude-li nedostatek podmínky řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, dovolací soud podání odmítne , čímž bude řízení skončeno. Na tyto výzvy dovolatelka nereagovala, dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu