30 Cdo 1111/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1111/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce: J. K., proti žalovaným 1) M. ú. T., 2) J. E., a 3) D. E., o neplatnost kupní smlouvy, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 261/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2008, č. j. 1 Co 289/2008-29, takto:


Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. 5. 2008, č. j. Ncp 824/2008-22, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 261/2007, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.


Řízení o odvolání žalobce proti tomuto usnesení Vrchní soud v Praze usnesením


ze dne 24. 11. 2008, č. j. 1 Co 289/2008-29, podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.


V podání nazvaném jako dovolání žalobce popisuje a kritizuje nekalé praktiky žalovaných a požaduje, aby citované usnesení bylo zrušeno.


Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).


Usnesení v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu, a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí.


Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání žalobce podanému proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2008, č. j. 1 Co 289/2008 - 29, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).


Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dovolacího soudu není v dané věci rozhodnutím, jímž se řízení končí, nerozhodoval dovolací soud o nákladech dovolacího řízení. O náhradě nákladů tohoto řízení rozhodne soud prvního stupně v rozhodnutí o věci samé, jímž se řízení končí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2003).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. dubna 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu