30 Cdo 1105/2010
Datum rozhodnutí: 11.04.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 1105/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně České republiky Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, proti žalovanému Mgr. D. Č. , o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 50/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2009, č.j. 51 Co 35/2009-171, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. ledna 2012, č.j. 30 Cdo 1105/2010-204, se opravuje tak, že výrok I. správně zní: dovolání žalovaného se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. ledna 2012, č.j. 30 Cdo 1105/2010-204, bylo dovolání (podané žalovaným) odmítnuto. Ve výroku I. usnesení však byl nesprávně označen dovolatel, když tento výrok zněl dovolání žalobkyně se odmítá .
Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. dubna 2012

JUDr. Pavel V r c h a, v. r.
předseda senátu