30 Cdo 1077/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 o. s. ř.30 Cdo 1077/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce A. Ž., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici M., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 29/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č. j. 29 Co 197/2014-153, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. 2. 2014, č. j. 14 C 29/2011-140, jímž soud nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok II.) a zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok II.). Nejvyšší soud na základě postupu vysvětleného v usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněném pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j. 30 Cdo 1077/2015-233, přiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků a ustanovil dovolateli zástupce pro toto dovolací řízení. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 15. 7. 2015 a ustanovenému zástupci dne 13. 7. 2015. Ustanovený zástupce však ve lhůtě dle § 240 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání nepodal ani již podané dovolání nedoplnil.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolání nebylo sepsáno advokátem, tudíž dovolatel nesplnil podmínku dle § 241 odst. 4 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. 12. 2015 JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu