30 Cdo 1072/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1072/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné České pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, proti povinné L. N. , pro 5.091,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 7279/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2013, č. j. 14Co 854/2013-92, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 5. 2013, č. j. 42 Nc 7279/2003-76, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dne 14. 1. 2014 dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu