30 Cdo 1068/2017
Datum rozhodnutí: 10.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1068/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 3 680 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 283/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2016, č. j. 39 Co 426/2015-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce (dále též dovolatel ) se žalobou domáhal zaplacení částky 3 680 000 Kč jako nemateriální újmy za nesprávný úřední postup spočívající v nepřiměřené délce řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 33/2006.
Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ) vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil své podání tak, aby splňovalo náležitosti požadované občanským soudním řádem v § 42 odst. 4 pro podání, jakož i v § 79 odst. 1 pro návrh na zahájení řízení.
Žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 12. 2015, č. j. 31 C 283/2015-11, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.
Městský soud v Praze k odvolání žalobce napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém zároveň opětovně požádal o ustanovení zástupce.
Tato žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 6. 2016, č. j. 31 C 283/2015-26, ve spojení s potvrzujícím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2016, č. j. 39 Co 257/2016-31, a řízení o dovolání podaném proti tomuto usnesení odvolacího soudu bylo zastaveno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, č. j. 30 Cdo 4263/2016-37, neboť ani dovolací soud neshledal naplnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků jako podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná též na www.nsoud.cz ).
Usnesením ze dne 23. 1. 2017, č. j. 31 C 283/2015-40, doručeným žalobci dne 30. 1. 2017, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 20 dnů pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2016, č. j. 39 Co 426/2015-16, s tím, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Žalobce na tuto výzvu toliko opět zopakoval svou žádost o ustanovení advokáta, aniž by osvědčil nové skutečnosti svědčící pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.
Za situace, kdy dovolatel žádné nové skutečnosti, ze kterých by bylo možno dovodit, že splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce, neuvedl, soud prvního stupně správně na jeho opětovnou žádost nepřihlížel.
V situaci, kdy i Nejvyšší soud již dříve dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. dubna 2017


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu