30 Cdo 1056/2014
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 1056/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému R. P. , pro 23.927,- Kč, pro 17.025,- Kč, pro 59.156,- Kč a pro 68.866,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 2959/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2013, č. j. 55 Co 118/2013-58, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 26. 9. 2012, č. j. 34 EXE 2959/2012-20, kterým tento soud nařídil podle vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 27. 1. 2003, č. 4240301313, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 23.927,- Kč (dlužné pojistné), podle vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 27. 1. 2003, č. 2140301312, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 17.025,- Kč (penále), podle vykonatelného výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 22. 6. 2009, č. 1940911893, č. j. 22512/09/OSK-SŘIP1/Čp, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 59.156,- Kč (dlužné pojistné) a ve výši 68.688,- Kč (dlužné penále) a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu obvodního soudu (usnesení ze dne 5. 8. 2013, č. j. 34 EXE 2959/2012-99, které bylo povinnému doručeno 14. 8. 2013) dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. dubna 2014

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu