30 Cdo 1048/2013
Datum rozhodnutí: 25.04.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 1048/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně MUDr. M. K., proti žalovanému MUDr. L. H., zastoupenému JUDr. Jarmilou Holovčákovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Arbesova 400, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 36 C 23/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. dubna 2012, č.j. 3 Co 95/2011-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 4. května 2011, č.j. 36 C 23/2009-95, kterým byla zamítnuta žaloba podle § 13 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen obč. zák. .) a rozhodnuto o náhradě jeho nákladů řízení, a dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, podala žalobkyně, aniž by byla zastoupena advokátem, dovolání.
Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci usnesením ze dne 5. listopadu 2012, č.j. 36 C 23/2009-144, vyzval žalobkyni, aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě patnácti dnů advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. V přípisu ze dne 19. listopadu 2011 žalobkyně vyloučila možnost zastoupení advokátem, když mimo jiné uvedla , že: žádného advokáta si volit nebudu s tím, že žádný advokát, ani ten nejlepší nemůže mojí situaci popsat opravdu objektivně . Na svém dovolání pak dovolatelka setrvala.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatelka, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. dubna 2013
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu