30 Cdo 1042/2009
Datum rozhodnutí: 22.10.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1042/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. d., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ú. p. z. s.


v. v. m., o 29.978,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 180/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. prosince 2008, č. j. 54 Co 317/2008-98, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.046, Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):


Proti rozsudku Krajského soudu v Brně v záhlaví označenému, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 2. 7. 2008, č.j. 6 C 180/2008-75, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 7.10.2009 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Protože dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno, je povinna ve smyslu § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první


o. s. ř. hradit jako náklady.


Žalobce vynaložil v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1. 1. 2001, řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními předpisy účinnými ode dne 1. 1. 2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, body 1. a 10. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb ., občanský soudní řád,


ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů


a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1) vyplývá, že advokátu zastupujícímu v dané věci žalobce náleží odměna ve výši 3.100,- Kč za jeden úkon právní služby vyjádření k dovolání a paušální částka náhrad za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč vše zvýšené o 19% DPH (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d/ vyhlášky č. 177/1996 sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 sb. a č. 484/2000 Sb.). Celkovou částku 4.046,- Kč je žalovaná povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalobce v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. října 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu