30 Cdo 1038/2007
Datum rozhodnutí: 15.01.2009
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.

30 Cdo 1038/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobců a) D. B., b) P. P., a c) J. P., všech zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) Ř. s. a d. ČR, 2) A. A. B., A., zastoupenému advokátem, 3) A. B., a.s., zastoupenému advokátem, o vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 523/95, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. října 2006, č.j. 20 Co 726/2005-664, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Brno-venkov rozsudkem ze dne 15. června 2005, č. j. 8 C 523/95-589, ve znění usnesení ze dne 3. 5. 2006, č.j. 8 C 523/95-647, rozhodl ve vztahu mezi žalobci a druhým a třetím žalovaným tak, že výrokem I. uložil druhému žalovanému zaplatit každému z žalobců jednu třetinu z částky 191.798,90 Kč s příslušenstvím. Výrokem II. uložil třetímu žalovanému zaplatit každému z žalobců jednu třetinu z částky 84.837,71 Kč s příslušenstvím. Výrokem III. zamítl návrh žalobců vůči druhému žalovanému co do částky 4,877.965 Kč s příslušenstvím, a výrokem IV. zamítl návrh žalobců vůči třetímu žalovanému co do částky 2,068.097,-Kč s příslušenstvím. Současně výrok V. až XII. rozhodl o náhradě nákladů, včetně náhrady nákladů řízení placených státem a o povinnosti zaplatit soudní poplatek.


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. října 2006, č.j. 20 Co 726/2005-664, výrokem I. zastavil odvolací řízení proti výrokům I. a II. rozsudku soudu prvního stupně. Výrokem II. zčásti změnil výrok III. tohoto rozsudku tak, že druhý žalovaný je povinen zaplatit každému z žalobců jednu třetinu z částky 59.635,50 Kč s příslušenstvím; v dalším zamítavý výrok III. rozsudku soudu prvního stupně potvrdil. Výrokem III. zčásti změnil výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně tak, že třetí žalovaný je povinen zaplatit každému z žalobců jednu třetinu z částky 9.072,90 Kč s příslušenstvím; v dalším zamítavý výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně potvrdil. Výroky IV. až VI. změnil výroky rozsudku soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a o povinnosti nahradit státem placené náklady řízení. Výrokem VII. rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek.


Rozsudek odvolacího soudu žalobci napadli dne 21. prosince 2006 dovoláním. Podáním ze dne 9. ledna 2009 však žalobci vzali dovolání v celém rozsahu zpět. Druhý a třetí žalovaný se v rámci téhož podání vzdali práva na náhradu nákladů řízení.


Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


S ohledem na uvedený procesní úkon žalobců, jímž vzali dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., za situace, kdy dovolatelé sice procesně zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak druhý a třetí žalovaný se náhrady nákladů řízení vzdali.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. ledna 2009


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu