30 Cdo 1035/2004
Datum rozhodnutí: 18.05.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1035/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky ve věci péče o nezletilého A. Š., zastoupeného Městským úřadem v K. jako opatrovníkem, dítěte matky P. K., a otce A. Š., o zrušení ústavní výchovy, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn.

13 P 296/2001, o dovolání matky nezletilého proti rozsudku Krajského soudu v Plzni

ze dne 8. prosince 2003, č.j. 10 Co 889/2003-112, takto:

I. Řízení o dovolání matky nezletilého se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Sokolově rozsudkem ze dne 5.9.2003, č.j. 13 P 296/2001-98, zamítl návrh matky na zrušení ústavní výchovy nezletilého A. Š., narozeného 20.4.1996, nařízené rozsudkem Okresního soudu v Sokolově čj. 13 Nc 21/2001-16, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni čj. 18 Co 397/2001-29 (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání matky nezletilého Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 8.12.2003, č.j. 10 Co 889/2003-112, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala matka nezletilého dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.1.2001 (dále též jen o.s.ř. ), neboť dovoláním je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu vydané

po 1.1.2001 a po řízení provedeném podle Občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval

v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem) a současně, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala matka nezletilého dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (notářem), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Okresní soud v Sokolově proto dovolatelku usnesením ze dne 5.3.2004, č.j. 13 P 296/2001-124, vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů zvolila v dovolacím řízení zástupcem advokáta a zároveň ji poučil o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě. Přestože toto usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 11.3.2004, dovolatelka výzvě dosud nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a

§ 241 odst. 2 o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2004JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu