30 Cdo 1024/2008
Datum rozhodnutí: 02.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.

30

Cdo 1024/2008


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce
J. V.
, zastoupeného JUDr. P. O., advokátem, proti žalované
Č. r. z. zastoupené M. f. ČR
, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 29/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. září 2007, č.j. 1 Co 231/2007-50, takto:I. Dovolání žalobce
se odmítá.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. září 2007, č.j. 1 Co 231/2007-50, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2007, č.j. 34 C 29/2007-43, jímž bylo rozhodnuto o tom, že se zamítá návrh, aby soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.3.2007, sp. zn. 34 C 29/2007, kterým soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z návrhu (výrok I.), že řízení se zastavuje podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (výrok II.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.), není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř, a to již z toho důvodu, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání nebylo shledáno v tomto případě přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou v uvedených ustanoveních taxativně vyjmenovány.


Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. s tím, že žalované podle obsahu spisu žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení
není
přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. února 2010


JUDr. Karel P o d o l k a

předseda senátu