30 Cdo 1001/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1001/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně T. R., proti žalované Č. s. s. z., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 35/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. ledna 2006, č.j. 1 Co 255/2005-29, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. ledna 2006, č.j. 1 Co 255/2005-29, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2005, č.j. 34 C 35/2005-24, kterým bylo v této věci zastaveno řízení (mimo jiné proto, že žalobkyní označená žalovaná nemá způsobilost být účastníkem řízení podle ustanovení § 19 občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. ) a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno dne 9. února 2006 a téhož dne nabylo právní moci.


Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. března 2006, č.j. 34 C 35/2005-32, nevyhověl žádosti žalobkyně o přiznání osvobození od soudních poplatků


a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. září 2006, č.j. 1 Co 134/2006-40.


Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 11. ledna 2006 podala žalobkyně v pondělí dne 10. dubna 2006 jí sepsané a vlastnoručně podepsané dovolání.


Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. listopadu 2006, č.j. 34 C 35/2005-43, které bylo dovolatelce doručeno dne 4. prosince 2006, ji mimo jiné vyzval, aby si


ve lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta, který by dovolání žalobkyně sepsal. Žalobkyně byla poučena o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.


Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj právnická osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odst. 1 a 2). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a,


v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (odst. 4).


Jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.


Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář,


JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).


O tento případ jde v posuzované věci, neboť dovolatelka, ač nebylo tvrzeno


(a proto ani doloženo), že by sama případně měla právnické vzdělání, resp., že by


za ni jednala podle zákona kvalifikovaná osoba, neprokázala soudu ve stanovené lhůtě (resp. ani později), že v jejím případě byla splněna podmínka povinného zastoupení. Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když dovolatelka sice procesně zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobkyní označená žalovaná nemá způsobilost být účastníkem tohoto řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu