30 Cdo 1/2008
Datum rozhodnutí: 30.11.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce R. D., proti žalované P.S. T., s.r.o., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 31/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. července 2007, č. j. 1 Co 139/2007-33, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2007, č. j. 24 C 31/2005-28, kterým byla odmítnuta žalobcova žaloba pro neprojednatelnost


a žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení, a rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.


Protože žalobce nebyl zastoupen advokátem ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání, byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. října 2007, č. j. 24 C 31/2005-41, doručeným mu 25. 10. 2007, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě dvaceti dnů od doručení řádné dovolání, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Jelikož žalobce uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení dosud neodstranil, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1, a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. listopadu 2009


JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.


předseda senátu