2 VSPH 997/2015-P23-7
KSPH 71 INS 17926/2014 2 VSPH 997/2015-P23-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Pavla Rouba, bytem Okružní 153, 285 22 Zruč nad Sázavou, o odvolání RWE Energie, s.r.o., sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, zastoupené advokátem Mgr. Kamilem Stypou, sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Moravská Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 17926/2014-P23-2 ze dne 22. dubna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 17926/2014-P23-2 ze dne 22. dubna 2015 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením označeným shora rozhodl v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka Pavla Rouba (dále jen dlužník) o tom, že se přihláška pohledávek věřitele č. 23 RWE Energie, s.r.o.(dále jen odvolatel) v celkové výši 2.927,07 Kč odmítá a že po právní moci tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v rozhodnutí o úpadku byla stanovena lhůta k podání přihlášek do 10.11.2014. Odvolatel přihlásil u insolvenčního soudu svoji pohledávku až dne 15.4.2015. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávek byla podána opožděně, postupoval soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), jako opožděně podanou ji odmítl a současně ukončil účast odvolatele v insolvenčním řízení. 2 VPSH 997/2015

Proti tomuto rozhodnutí se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem ze Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu (dále jen Smlouva) v souladu s ust. § 253 odst. 4 IZ. Jelikož se insolvenční správce dle ust. § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil tak, že Smlouvu splní, vznikly věřiteli dle ust. § 253 odst. 4 IZ pohledávky za období od data prohlášení konkursu do data zániku plnění, tj. do 30 dnů od prohlášení konkursu. Z ust. § 253 odst. 4 IZ dovozoval, že jeho přihláška měla být přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 253 IZ nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem, ani druhým účastníkem smlouvy, může insolvenční správce smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může odmítnout plnění (odst. 1). Jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak (odst. 2). Je-li druhý 2 VPSH 997/2015

účastník smlouvy povinen plnit ze smlouvy jako první, může své plnění odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné; to neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou druhým účastníkem po zveřejnění rozhodnutí o úpadku (odst. 3). Odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím způsobené škody přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou (odst. 4). Druhý účastník smlouvy se nemůže domáhat vrácení částečného plnění, k němuž došlo před rozhodnutím o úpadku, proto, že za toto plnění neobdržel od dlužníka vzájemné plnění (odst. 5).

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům formulovaným v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu (ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto i v odůvodnění usnesení, jímž se odmítá přihláška pohledávky, musí soud kromě jiného stručně a jasně vyložit, na základě jakých rozhodnutých skutečností usoudil, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.

Z obsahu spisu soud ověřil, že usnesením č.j. KSPH 71 INS 17926 /2014-A-20 ze dne 9.10.2014 a téhož dne zveřejněným v insolvenčním rejstříku zjistil soud úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Tato lhůta skončila dne 10.11.2014. Usnesením č.j. KSPH 71 INS 17926/2014-B-26 ze dne 19.2.2015 neschválil soud oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednán jako konkurs nepatrný. Dne 15.4.2015 byla na elektronickou podatelnu soudu prvního stupně doručena přihláška pohledávky odvolatele, v níž odvolatel jako důvod vzniku své pohledávky označil Smlouvu ze dne 17.6.2014 a tvrdil, že vzhledem k tomu, že se insolvenční správce nevyjádřil, že Smlouvu splní, vznikly odvolateli dle ust. § 253 odst. 4 IZ další pohledávky za dobu od prohlášení konkursu do data zániku plnění, tj. za 30 dnů od prohlášení konkursu. Přihlášku doložil smlouvou o sdružených dodávkách plynu a podrobným vyúčtováním.

V daném případě dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení neodpovídá požadavkům občanského soudního řádu, neboť v jeho odůvodnění se soud omezil pouze na popis zjištění, že přihláška byla podána opožděně, aniž by vysvětlil, k jakému závěru o povaze přihlášené pohledávky dospěl s ohledem na to, že ji odvolatel přihlásil jako pohledávku podle ust. § 253 IZ, kterou lze uplatnit po pravidelné přihlašovací lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. V insolvenčním rejstříku nadto nejsou zveřejněny přílohy přihlášky, bez nichž odvolací soud nemůže sám posoudit, zda pohledávka věřitele podléhá 2 VPSH 997/2015 režimu dle ust. § 253 IZ, či nikoliv. Soud prvního stupně proto pochybil, když na základě neúplně zjištěného skutkového stavu i nedostatečného právního posouzení věci přihlášku pohledávky bez dalšího odmítl.

Protože napadené usnesení nelze co do správnosti závěru o opožděnosti přihlášky přezkoumat a ke zjištění skutkového stavu věci je třeba provést šetření, které nelze provést v odvolacím řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení si soud I. stupně opatří přílohy přihlášky a zjistí stanovisko insolvenčního správce, zda v daném případě došlo k odmítnutí plnění, na tomto základě určí povahu pohledávky a poté posoudí její včasnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 27. dubna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v . r . předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná