2 VSPH 993/2010-P170-7
MSPH 96 INS 6098/2010 2 VSPH 993/2010-P170-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Business Angels Investment, a.s., sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1, o odvolání Jana Smečenského, bytem Chudenická 9/1064, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P170-2 ze dne 5.října 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P170-2 ze dne 5.října 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P170-2 ze dne 5.10.2010 odmítl přihlášku pohledávky Jana Smečenského (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Business Angels Investment, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 2.6.2010 zveřejnil v insolvenčním rejstříku vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení a dne 21.7.2010 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12 z téhož dne, jímž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Soud současně vyzval jeho věřitele, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Poslední den lhůty k podání přihlášek připadl na den 20.8.2010. Protože odvolatel doručil přihlášku pohledávky ve výši 107.000,-Kč osobně do podatelny soudu až dne 23.9.2010, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška připouští do řízení. Připustil, že přihláška byla podána až dne 23.9.2010, když lhůta k podání přihlášek byla stanovena na třicet dnů a skončila dne 20.8.2010, ale namítal, že se o zahájení insolvenčního řízení dozvěděl až dne 3.9.2010 a neprodleně učinil všechny úkony k přihlášení pohledávky. V seznamu dlužníkem evidovaných pohledávek jsou jeho pohledávky vedeny pod č. 685 a 686, a je tedy nesporné, že existují.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 2.6.2010. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 12 hod. 20 min. Usnesením č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12 ze dne 21.7.2010 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne v 11 hod. 15 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pátek 20.8.2010.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle ust. § 101 insolvenčního zákona pouze vyhláškou dle ust. § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle ust. § 74 odst. 1 insolvenčního zákona pojí i účinky doručení písemnosti. Zvlášť doručuje soud vyhlášku o zahájení řízení jen stávajícím účastníkům řízení a dle ust. § 430 insolvenčního zákona známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v ust. § 102 insolvenčního zákona. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, doručuje soud pouze vyhláškou (dle ust. § 71 insolvenčního zákona) a zvlášť je dle ust. § 138 insolvenčního zákona doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle ust. § 430 insolvenčního zákona, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v ust. § 139 insolvenčního zákona.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost jen k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle ust. § 58 o.s.ř. včas požádal) není podle ust. § 83 insolvenčního zákona přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně, až dne 23.9.2010.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28.února 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová