2 VSPH 990/2013-A-37
KSPL 56 INS 6557/2013 2 VSPH 990/2013-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Lukáše Šimánka, bytem Malý Bor 112, t.č. Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice, zast. advokátkou JUDr. Marií Kostrůnkovou, sídlem Bělehradská 2759, Tábor, zahájené na návrh Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 6557/2013-A-14 ze dne 15.května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 6557/2013-A-14 ze dne 15.května 2013 se v bodě III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 56 INS 6557/2013-A-14 ze dne 15.5.2013 rozhodl na návrh Komerční banky, a.s. (dále jen navrhovatel) o úpadku Lukáše Šimánka (dále jen dlužník) a insolvenčním správcem ustanovil štancl-insolvence, v.o.s. (body I. a II. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (body III. a IV. výroku), rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na jeho věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body VI. a VIII. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (bod VII. výroku), na den 18.7.2013 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body IX. a X. výroku), dlužníkovi uložil, aby do 7 dnů sestavil a insolvenčnímu správci předal seznamy svého majetku a závazků (bod XI. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu předložil seznam přihlášených pohledávek a zprávu o majetkové situaci dlužníka (body XII. výroku), rozhodl, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XIII. výroku), a navrhovateli uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod XIV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že vůči němu má pohledávku ze smlouvy o hypotečním úvěru ve výši 683.921,47 Kč s příslušenstvím (úroky ve výši 79.247,54 Kč, úroky z prodlení ve výši 141.405,99 Kč, poplatky ve výši 5.260,-Kč a náklady řízení ve výši 44.640,-Kč), jež se stala splatnou ke dni 15.8.2008 a je zajištěna zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka v k.ú. a obci Malý Bor, a k doložení pohledávky předložil smlouvu včetně dodatků, úvěrové a všeobecné obchodní podmínky, doklady o čerpání úvěru, výzvu k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky a zástavní smlouvu. Jako další věřitele dlužníka označil navrhovatel Vodafone Czech Republic, a.s. a Český inkasní kapitál, a.s. Věřitel Vodafone Czech Republic, a.s. k dotazu soudu sdělil a listinami osvědčil, že vůči dlužníkovi má pohledávku ve výši 9.266,-Kč splatnou od 28.6.2007 z titulu neuhrazené ceny za telekomunikační služby.

Dále soud uvedl, že insolvenční návrh doručil dlužníkovi spolu s výzvou k předložení seznamů majetku a závazků a dalších listin a poučil ho o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení i o tom, že bude mít zato, že insolvenčnímu návrhu neodporuje, nevyjádří-li se k insolvenčnímu návrhu. Tyto písemnosti byly dlužníkovi doručeny do vlastních rukou na adresu jeho trvalého pobytu dne 4.4.2013, když mu provozovatel poštovních služeb zanechal v domovní schránce dne 25.3.2013 výzvu k vyzvednutí zásilky. Dlužník se ve stanovené lhůtě k insolvenčnímu návrhu nevyjádřil, požadované seznamy nepředložil a návrh na povolení oddlužení nepodal.

Soud rozhodl o úpadku bez nařízení jednání, neboť vyhověl návrhu, kterému nikdo neodporoval, s tím, že byl osvědčen úpadek dlužníka ve formě insolvence, neboť bylo zjištěno, že má více věřitelů (navrhovatele a Vodafone Czech Republic, a.s.), vůči nimž má po dobu delší 30 dní splatné závazky, které není schopen plnit. Pokud jde o způsob řešení úpadku dlužníka, jenž není podnikatelem, vyšel soud z toho, že dlužník nevyužil možnost podat návrh na povolení oddlužení, a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil v bodě III. výroku a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že dlužníkovi bude povoleno řešení jeho úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře. V odvolání namítal, že mu nebyl doručen insolvenční návrh ani jiné soudní písemnosti, neboť se po amputaci nohy nezdržoval v místě svého trvalého bydliště. Má zato, že není v úpadku, neboť vyjma závazku vůči navrhovateli má pouze drobné závazky. Ve splácení závazku vůči navrhovateli nemohl pokračovat v důsledku svého zdravotního stavu. Odvolacímu soudu předložil dlužník potvrzení podepsaná ředitelem Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Ing. Martinem Grolmusem ze dne 5.8. a 27.9.2013, podle nichž byl dlužník po těžkém úraze po hospitalizaci na ARO v Českých Budějovicích a léčení v Klatovské nemocnici hospitalizován v horažďovické nemocnici od 23.9.2011 do 9.12.2011 a po ukončení hospitalizace se v rámci hlavní budovy nemocnice přemístil z 2. do 3. patra, tj. ze IV. stanice oddělení dlouhodobě nemocných do nemocniční ubytovny.

Podle vyjádření navrhovatele je napadené usnesení věcně správné, proto navrhovatel navrhl, aby je odvolací soud v části napadené odvoláním potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 389 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník, který není podnikatelem, navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Podle ust. § 390 odst. 1 téhož zákona musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení vymezuje ust. § 391 insolvenčního zákona, jež v odstavci 3 stanoví, že jej lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, konkrétně ust. § 23 vyhlášky č. 311/2007 Sb.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud řádně dlužníkovi doručoval všechny písemnosti na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel podle ust. § 46b písm. a) občanského soudního řádu a ust. § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, včetně usnesení č.j. KSPL 56 INS 6557/2013-A-7 ze dne 18.3.2013, jež mu bylo dne 5.4.2013 doručeno do vlastních rukou uplynutím 10 dnů poté, kdy písemnost byla uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb dne 25.3.2013. Spolu s tímto usnesením doručil soud dlužníkovi insolvenční návrh a vyzval ho k předložení seznamů uvedených v ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, k písemnému vyjádření k insolvenčnímu návrhu, k tomu, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, a k vyjádření, zda je podnikatelem, a současně ho poučil o možnosti podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. S přihlédnutím k tomu, že dlužník-jak bylo zjištěno při jednání před odvolacím soudem-nepodal návrh na rozhodnutí, že doručení této písemnosti je neúčinné, podle ust. § 50d odst. 1 občanského soudního řádu, a s přihlédnutím k tomu, že podle odstavce 4 téhož ustanovení ostatně omluvitelným důvodem podle odstavce 1 nemůže být skutečnost, že se fyzická osoba trvale nezdržuje na adrese pro doručování, je bez významu skutečnost, že se dlouhodobě zdržoval nikoli na adrese svého trvalého bydliště, ale v budově Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., a tato skutečnost jde toliko k jeho tíži. Insolvenční soud proto nepochybil, když vycházeje z toho, že dlužník nepodal ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení, rozhodl podle ust. § 148 odst. 1 insolvenčního zákona o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu usnesení insolvenčního soudu v bodě III. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 27.září 2013 JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová