2 VSPH 989/2012-B-15
KSHK 40 INS 7404/2011 2 VSPH 989/2012-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jaroslava Jandíka, bytem Hradčín 108, pošta Pilníkov, o odvolání Hany Krupičkové, bytem Hradčín 108, pošta Pilníkov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 7404/2011-B-9 ze dne 25.května 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 7404/2011-B-9 ze dne 25.5.2012 schválil oddlužení Jaroslava Jandíka (dále jen dlužník), mimo jiné mu uložil, aby po dobu následujících pěti let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Víta Biolka (dále jen správce) nejpozději k 25. dni měsíce částku stanovenou dle ust. § 398 insolvenčního zákona po odečtení stálých plateb ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty měsíčně určených správci v poměru stanoveném v bodě II. výroku s tím, že první splátka bude zaplacena ke dni 25.6.2012 z čisté mzdy, kterou dlužník pobírá od Policie ČR a ze stálé měsíční platby ve výši 1.600,-Kč, již mu podle smlouvy o důchodu ze dne 19.5.2011 poskytuje Hana Krupičková (dále jen odvolatelka), určil, že správci náleží od schváleného oddlužení odměna ve výši 750,-Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč měsíčně zvýšené o daň z přidané hodnoty, od rozhodnutí o úpadku do měsíce předcházejícího schválení oddlužení přiznal správci odměnu ve výši 2x 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 2x 150,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty a věřitelům uložil, aby za účelem výplaty pro ně určených částek sdělili správci bankovní spojení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 2.5.2011 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení a usnesením ze dne 16.6.2011, jež nabylo právní moci dne 20.7.2011, rozhodl o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení. Dne 29.7.2011 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů rozhodující mimo jiné o způsobu řešení úpadku. Protože nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jež by bránily schválení oddlužení, rozhodl insolvenční soud, jak uvedeno shora. Z prokázaných příjmů dlužník přitom dovodil, že nedojde-li ke změně poměrů na straně dlužníka, bude během 5 let dosaženo uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 46 %.

Toto usnesení napadla včas odvoláním odvolatelka a požadovala, aby soud upustil od platby ve výši 1.600,-Kč měsíčně, již měla dlužníkovi poskytovat podle smlouvy ze dne 19.5.2011. Uvedla, že v dubnu 2012 došlo mezi ní a dlužníkem, jenž je otcem jejích dvou nezletilých dětí, k neshodám, a smlouvu o důchodu mu vypověděla. Kromě toho činí její příjem pouze 7.800,-Kč měsíčně a po odečtení nákladů na školní docházku dětí jí na obživu vlastní i dětí zbývají pouze 2.000,-Kč měsíčně.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatelka osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Vzhledem k tomu, že se v případě odvolatelky nejedná ani o věřitele, jenž ve smyslu shora citovaného ustanovení hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, namítal skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nebo hlasoval proti stanovení jiné výše měsíčních splátek, ani o dlužníka, dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla.

Podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání odvolatelky odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné uvést, že bude na insolvenčním soudu, aby se-např. ukáže-li se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit-vypořádal se změnou v rozsahu příjmů dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová