2 VSPH 981/2013-A-11
KSPL 54 INS 14322/2013 2 VSPH 981/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužníka Pavla Doležala, bytem Vanurova 1090, Ostrov, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 14322/2013-A-6 ze dne 27. kvČtna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 14322/2013-A-6 ze dne 27. kvČtna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 54 INS 14322/2013-A-6 ze dne 27.5.2013 uložil Pavlu Doležalovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenním návrhem dorueným soudu dne 21.5.2013 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do deseti dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K.

V od vodnČní usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že dlužník má splatné závazky v i šesti vČ itel m v celkové výši 364.957,-K, jeho mČsíní p íjem iní 19.000,-K, je rozvedený a nemá žádnou vyživovací povinnost. Podle soudu má záloha sloužit v p ípadČ oddlužení zejména ke krytí náklad insolvenního správce, které mu vznikají bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku do doby, než bude rozhodnuto o zp sobu ešení úpadku dlužníka. Veden výše popsanými úvahami vyzval soud dlužníka k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení ve výši, kterou považuje za odpovídající oekávaným výdaj m v dané insolvenní vČci, a to zejména s p ihlédnutím k oekávaným výdaj m na odmČnu a náhradu náklad správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník vas odvolal. V odvolání uvedl, že není schopen zálohu na náklady insolvenního ízení uhradit, protože na jeho mzdu je vedena exekuce, a pokud by zálohu uhradil, nezbylo by mu ani nezabavitelné minimum.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Z insolvenního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že má v i šesti vČ itel m šest závazk v celkové výši 364.957,-K. Podle seznamu majetku vlastní obvyklé vybavení bytu. Protože z tČchto údaj je z ejmé, že úpadek dlužníka bude ešen buć oddlužením nebo nepatrným konkursem, p iemž žádný z tČchto zp sob ešení úpadku nebude s p ihlédnutím k potu vČ itel a rozsahu jejího majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenního ízení vynaložení nijak znaných výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce, je odvolací soud shodnČ jako soud prvního stupnČ toho názoru, že p imČ enou je v daném p ípadČ záloha ve výši 5.000,-K.

K odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné poukázat na to, že podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenního zákona je se zahájením insolvenního ízení spojen úinek spoívající v tom, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze sice na ídit, nelze jej však provést, jinými slovy, po zahájení insolvenního ízení nem že být majetek dlužníka již exekucí postižen.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 6. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva