2 VSPH 980/2013-A-15
MSPH 95 INS 15275/2013 2 VSPH 980/2013-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužníka ERAM POWER, s.r.o., sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 95 INS 15275/2013-A-7 ze dne 31. kvČtna 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 95 INS 15275/2013-A-7 ze dne 31. kvČtna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 95 INS 15275/2013-A-7 ze dne 31.5.2013 uložil ERAM POWER, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenním návrhem ze dne 29.5.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku, aby do pČti dn od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K.

V od vodnČní usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenního zákona, podle nČhož m že vyzvat insolvenního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení až do výše 50.000,-K, a vysvČtlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenní správce mČl bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanní prost edky nezbytné k jejímu výkonu a aby byly k dispozici prost edky umož ující uhradit alespo zásti nároky insolvenního správce. Výši zálohy uril s p ihlédnutím k majetkovým pomČr m dlužníka, když kromČ pohledávek v celkové výši 187.781,66 K nevlastní žádný majetek. VýtČžnost dlužníkových pohledávek je p itom nejistá.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se dlužník vas odvolal. V odvolání pouze uvedl, že nemá žádné finanní prost edky na úhradu zálohy a nemá ani žádný majetek, který by se dal prodat a z výtČžku by bylo možné zálohu uhradit. Navrhl, aby náklady insolvenního ízení uhradil stát.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovních nárocích.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p edejít hrozbČ nedostatku finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo ásti nárok insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Dále považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že-vyjma p ípad vymezených v ust. § 144 insolvenního zákona-neposkytuje zákon v p ípadČ zjištČní absence majetku dlužníka použitelného pro úely insolvenního ízení podklad pro další pokraování v insolvenním ízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstranČna na samém zaátku insolvenního ízení a aby insolvenní ízení nebylo zneužíváno pro úely, k nimž sloužit nesmí, je právČ uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení. Disponuje-li dlužník takovým majetkem a zálohu na náklady insolvenního ízení z nČho zaplatí, lze pak požadovat, aby insolvenní ízení probČhlo alespo v režimu nepatrného konkursu. Ukáže-li se však, že dlužník není schopen zálohu zaplatit, výsledek tohoto testu z etelnČ podpo í závČr, že další pokraování insolvenního ízení by bylo zjevným zneužitím postup podle insolvenního zákona namísto likvidace dlužníka.

Z insolvenního návrhu a seznam k nČmu p ipojených odvolací soud zjistil, že patnácti vČ itel m dluží dlužník celkem 2.227.144,-K a jeho majetek tvo í pohledávky v celkové výši 187.781,-K za ty mi dlužníky.

Protože zamítnutí insolvenního návrhu pro nedostatek majetku podle ust. § 144 odst. 1 insolvenního zákona je v daném p ípadČ vyloueno, nebo dlužník není obchodní spoleností, jež byla zrušena soudem a jíž byl soudem jmenován likvidátor ze seznamu insolvenních správc , a prost edky nutné ke krytí náklad insolvenního ízení nelze zajistit jinak, soud prvního stupnČ nepochybil, když po dlužníku zaplacení zálohy požadoval.

S p ihlédnutím k tomu, že úpadek dlužníka nebude možné ešit jinak než konkursem, a vzhledem k rozsahu zpenČžitelného majetku dlužníka, potu jeho vČ itel a souhrnné výši jeho závazk je odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ p esvČden o tom, že v prvotní fázi insolvenního ízení bude ke krytí výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce nezbytné, aby dlužník zaplatil zálohu ve výši urené soudem.

K argumentaci dlužníka, že nedisponuje prost edky použitelnými na úhradu zálohy na náklady insolvenního ízení, nelze než konstatovat, že dlužník byl podle ust. § 98 insolvenního zákona povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mohl dozvČdČt o svém úpadku ve formČ platební neschopnosti. Jestliže p ed podáním insolvenního návrhu nehospoda il s finanními prost edky náležitČ a použil je k jinému úelu, a není proto schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, pak tuto okolnost je nutno p iíst jedinČ k jeho tíži.

Protože odvolání dlužníka neshledal d vodným, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního ádu a napadené usnesení jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 13. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva