2 VSPH 978/2012-A-12
KSPH 41 INS 13524/2012 2 VSPH 978/2012-A-12

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka l. uboše Ragase, bytem Lojovice 11, pošta Velké Popovice, zast. advokátem Mgr. Davidem Strupkem, sídlem Jungmannova 31, Praha 1, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 13524/2012-A-7 ze dne 5.června 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 13524/2012-A-7 ze dne 5.června 2012 se mění tak, že se nevyslovuje místní nepříslušnost Krajského soudu vPraze a věc nebude postoupena Krajskému soudu vOstravě.

Odůvodněnh

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 41 INS 13524/2012-A-7 ze dne 5.6.2012 vyslovil svou místní nepříslušnost v řízení, v němž se Hypoteční banka, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku l. uboše Ragase (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že z výpisu z Centrální evidence obyvatel zjistil, že dlužník má povolen trvalý pobyt cizince od 12.2.2010 na adrese Českobratrská 2227/7, Ostrava-Moravská Ostrava. Z insolvenčního návrhu a z písemného vyjádření dlužníka doručeného soudu dne 2.10.2008 a taktéž ze všech listinných důkazů však soud zjistil, že se dlužník zdržuje na adrese V Kopci 354, 742 58 Příbor, přičemž právě toto jeho bydliště je místem, kde bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, když v místě trvalého bydliště se vůbec nezdržuje. Bydliště dlužníka ve smyslu ust. § 85 odst. 1 o.s.ř. je tedy na adrese V Kopci 354, 742 58 Příbor. Soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je tedy Krajský soud v Ostravě, v jehož obvodu je Okresní soud v Novém Jičíně jako obecný soud dlužníka (§ 85a o.s.ř.). Krajský soud v Praze proto podle ust. § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil Krajskému soudu vPraze kdalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že na adrese Českobratrská 2227/7, Ostrava-Moravská Ostrava byl hlášen jen do roku 2001, ale od roku 2001 pobýval v Praze a od roku 2009 bydlí v Lojovicích. Na území České republiky pravidelně vstupuje jako občan Evropské unie, k pobytu však již v České republice není hlášen. Žádné vyjádření k insolvenčnímu návrhu nikdy nepodával, proto adresa v Příboru nemůže vyplývat ze žádných listinných důkazů, ale jde patrně o administrativní nedopatření.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 2 občanského soudního řádu platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu. Podle ust. § 9 odst. 4 občanského soudního řádu rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy. Pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle ust. § 84 občanského soudního řádu řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, jsou významná především ust. § 85 a § 85a téhož zákona. Podle ust. § 85a občanského soudního řádu je-li pro řízení v prvním stupni příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, vjehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle ust. § 85 odst. 1 občanského soudního řádu je obecným soudem fyzické osoby, nestanoví-li zákon jinak, okresní soud, vjehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, vjehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, vjejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Podle ust. § 85 odst. 3 občanského soudního řádu je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ust. § 105 občanského soudního řádu zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a krozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu (odst. 2). Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, spostoupením nesouhlasí, předloží ji krozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil (odst. 3). Namítne-li účastník řízení včas a důvodně nedostatek místní příslušnosti, postupuje soud obdobně podle odstavců 2 a 3; jinak námitku usnesením zamítne (odst. 4).

Podle ust. § 84, § 85 odst. 1 a § 86 občanského soudního řádu, jež je vdaném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti křízení, je křízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení se jedná o obecný soud dlužníka). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, vjehož obvodu je obecný soud účastníka.Kobsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , jenž užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. l když se většinou překrývají, ne vždy je zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že navrhovatel v insolvenčním návrhu uvedl jako adresu bydliště dlužníka Lojovice 11, Velké Popovice. V návrhu dále tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, která je zajištěna zástavním právem zřízeným na nemovitostech v Lojovicích. Ve spise není založeno žádné vyjádření dlužníka. Z těchto zjištění a z odvolacích tvrzení dlužníka vyplývá, že ke dni zahájení řízení se zdržoval a nadále se zdržuje na adrese Lojovice 11, pošta Velké Popovice. Jeho obecným soudem tedy zjevně není Okresní soud v Novém Jičíně a Krajský soud v Ostravě není soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 157 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení v tomto smyslu změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 21 .března 2013

JUDr. Jiří Ka reta , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová