2 VSPH 971/2013-P4-9
MSPH 98 INS 5272/2012 2 VSPH 971/2013-P4-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice KLS, s.r.o., sídlem Dobrovského 392/6, Praha 7, o odvolání Lenky Písecké, bytem Slepá 37, Praha 4, adresa pro doručování: Polní 387, Nupaky, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 5272/2012-P4-2 ze dne 18. dubna 2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení vedeném na majetek KLS, s.r.o. v záhlaví označeným usnesením rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitelky č. 4 Lenky Písecké (dále jen Věřitelka) ve výši 800,-Kč odmítá. Současně vyslovil, že dnem právní moci usnesení účast Věřitelky v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnuté pohledávky končí.

Proti tomuto usnesení podala Věřitelka včasné odvolání, které podáním ze dne 22.5.2013 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. června 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová