2 VSPH 961/2013-A-16
KSPL 20 INS 29823/2012 2 VSPH 961/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Martina Pelešky, bytem Sídliště 876, Třemošná, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 29823/2012-A-8 ze dne 5. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 29823/2012-A-8 ze dne 5. února 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 29823/2012-A-8 ze dne 5.2.2013 uložil Martinu Peleškovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem došlým soudu dne 28.11.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužníku proto, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal, v odvolání však neuvedl, čeho se odvoláním domáhá ani v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí či postupu soudu prvního stupně, uvedl toliko, že doplní odvolání po návratu svého právního zástupce z dovolené, což neučinil ani na výzvu insolvenčního soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči dvanácti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 197 tisíc Kč, jeho movitý majetek tvoří vybavení domácnosti, nemovitý majetek nevlastní a jeho měsíční příjem činí cca 14,5 tisíc Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením nebo nepatrným konkursem, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužník zaplatil zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení (což již dlužník učinil, jak se podává ze záznamu o složení pod č.d. A-11).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 12. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková