2 VSPH 960/2013
KSPL 20 INS 12045/2013 2 VSPH 960/2013 A 11

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jiiího Karety a soudc JUDr. Jiiího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve v'ci dlužnice Petry Šimlové, bytem Markova ti. 2, Kralovice, zast. JUDr. ZdeÜkem Ernestem, bytem Biasy 360, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 20 INS 12045/2013 A 6 ze dne 6. kv'tna 2013 t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 20 INS 12045/2013 A 6 ze dne

6. kv'tna 2013 se p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 20 INS 12045/2013 A 6 ze dne 6.5.2013 odmítl insolvenní návrh, jímž se Petra Šimlová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V odvodn'ní usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 29.4.2013 doruen insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na piedepsaném formuláii. Pod položkou 6 návrhu, jež by m'la obsahovat popis rozhodujících skuteností osv'dujících úpadek i hrozící úpadek, dlužnice uvedla pouze to, že má 9 pen'žitých závazk, které není schopna splácet po dobu delší 3 m'síc, a proto se nachází v úpadku. Dlužnice v insolvenním návrhu nevylíila rozhodující skutenosti, které by osv'dovaly jeho úpadek, když se nevyjádiila ke splatnosti svých pen'žitých závazk. Soud proto insolvenní návrh podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítl. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl o pokraování v iízení. V odvolání poukázala na to, že uvedla, že má 9 závazk déle než tii m'síce po splatnosti, z ehož logicky vyplývá, že je v úpadku. Rozhodující skutenosti jako je existence více v'iitel, vyíslení výše jejich pohledávek, oznaení dvodu jejich vzniku a popsání piíin platební neschopnosti vetn' údaj o majetkových pom'rech jsou vyjádieny v iad' položek formuláie (konkrétn' 9, 10, 11, 16, 18 a 20) a požadavek na to, aby všechny tyto údaje obsahovala položka 6 insolvenního návrhu, pokládá proto dlužnice za nadbytený. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítne insolvenní soud insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v iízení; uiní tak neprodlen', nejpozd'ji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 obanského soudního iádu se nepoužije. Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona urí insolvenní soud navrhovateli lhtu k dopln'ní insolvenního návrhu, nejsou li k insolvennímu návrhu piipojeny zákonem požadované piílohy, nebo neobsahují li tyto piílohy stanovené náležitosti. Tato lhta nesmí být delší než 7 dn; to neplatí, jde li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude li insolvenní návrh ve stanovené lht' dopln'n, insolvenní soud jej odmítne. Náležitosti insolvenního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenního zákona. Krom' požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenní návrh obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a dlužníka, musí v n'm být uvedeny rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávn'ní podat návrh, není li insolvenním navrhovatelem dlužník, musí být oznaeny dkazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z n'j být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenní návrh, povinnost piipojit k n'mu urité piílohy (seznamy majetku, závazk a zam'stnanc a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazk. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznam) podepsal a aby v nich výslovn' uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledn' seznam majetku a seznamu zam'stnanc vyžaduje, aby skutenost, že žádné dlužníky nebo zam'stnance nemá, v t'chto seznamech uvedl. Podle ust. § 106 odst. 1 insolvenního zákona musí dlužník, který hodlá iešit oddlužením svj úpadek nebo hrozící úpadek, spojit s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení, a podle ust. § 390 odst. 1 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení podat spolu s insolvenním návrhem. Z ust. § 391 insolvenního zákona se podává, že návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat oznaení dlužníka a osob oprávn'ných za n'j jednat, údaje o oekávaných piíjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o piíjmech dlužníka za poslední 3 roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláii, jeho náležitosti stanoví provád'cí právní piedpis a podobu zveiejní Ministerstvo spravedlnosti zpsobem umožÜujícím dálkový piístup. Ust. § 393 insolvenního zákona stanoví, že insolvenní soud vyzve usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, k jeho oprav' nebo dopln'ní v urené lht', která nesmí být delší než 7 dn, a souasn' ji pouí, jak má opravu nebo dopln'ní provést. Stejn' postupuje insolvenní soud i tehdy, nejsou li k návrhu na povolení oddlužení piipojeny zákonem požadované piílohy nebo neobsahují li tyto piílohy stanovené náležitosti. Není li pies výzvu insolvenního soudu návrh na povolení oddlužení iádn' dopln'n a v iízení o n'm nelze pro tento nedostatek pokraovat nebo nejsou li piipojeny zákonem požadované piílohy anebo neobsahují li tyto piílohy stanovené náležitosti, insolvenní soud návrh na povolení oddlužení odmítne. Z toho, co uvedeno výše, je ziejmé, že insolvenní návrh, jenž je v ust. § 2 písm. c) insolvenního zákona definován jako návrh na zahájení insolvenního iízení podaný u insolvenního soudu, a návrh na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhá rozhodnutí o zpsobu iešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jsou dv'ma rznými procesními podáními, pro n'ž insolvenní zákon piedepisuje rzné obsahové náležitosti a pro n'ž uplatÜuje odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu +R .j. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NS+R 1/2008 A 15 ze dne 27.1.2010). Na rozdíl od návrhu na povolení oddlužení pro insolvenní návrh není insolvenním zákonem piedepsána (co do jeho podoby) žádná zvláštní forma. Piestože, resp. práv' proto, že podoba formuláie návrhu na povolení oddlužení umožÜuje jeho použití jako insolvenního návrhu tím, že dlužník oznaí položku 6 a vyplní tam piedepsané údaje (rozhodující skutenosti, které osv'dují jeho úpadek nebo hrozící úpadek), je insolvenní soud povinen zabývat se samostatn' tím, zda podání má všechny náležitosti insolvenního návrhu i návrhu na povolení oddlužení, a v závislosti na svých zjišt'ních zvolit odpovídající postup piedepsaný insolvenním zákonem, jak je ve strunosti popsán výše. Pro rozhodnutí o odvolání je v daném piípad' podstatné, že dlužnice podala insolvenní návrh s využitím formuláie návrhu na povolení oddlužení a ve dvou rámecích u položky 6 formuláie sice kiížkem vyznaila, že návrh na povolení oddlužení podává souasn' jako insolvenní návrh a že požaduje, aby soud rozhodl o jeho úpadku, neuvedla v ní však žádné konkrétní skutenosti osv'dující její úpadek, ale omezila se jen na obecné formulace bez uvedení svých v'iitel a termín splatnosti jejich pohledávek a bez uvedení konkrétních údaj o svých platebních možnostech, piiemž tuto vadu nezhojila ani piedložením perfektního seznamu v'iitel a závazk s uvedením dat jejich splatnosti. Insolvennímu soudu proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona a insolvenní návrh odmítl. K odvolací argumentaci nelze než uvést, že dlužnicí zmiÜované položky obsahují sice napi. oznaení v'iitel a výše jejich pohledávek, ale údaje o jejich splatnosti, z nichž by bylo lze posuzovat platební schopnost i piedlužení dlužnice, v nich uvedeny nejsou. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice dvodným, postupoval proto podle ust. § 219 obanského soudního iádu a napadené usnesení jako v'cn' správné potvrdil. Pro úplnost považoval za nutné uvést, že po skonení tohoto insolvenního iízení dlužníkovi nic nebrání v podání nového iádného insolvenního návrhu, v n'mž uvede rozhodující skutenosti, které osv'dují její úpadek. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Plzni. V Praze dne 13. záií 2013 JUDr. Jiií K a r e t a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková