2 VSPH 95/2015-A-19
KSHK 42 INS 29138/2014 2 VSPH 95/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Davida Kališe, bytem Vysoká 8, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 29138/2014-A-6 ze dne 18. prosince 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 29138/2014-A-6 ze dne 18. prosince 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 29138/2014-A-6 ze dne 18.12.2014 uložil Davidu Kališovi (dále jen dlužník), jenž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 27.10.2014 doručen insolvenční návrh, jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dle předloženého seznamu má dlužník závazky vůči nezajištěným věřitelům v celkové výši 1.949.744,-Kč. Protože v návrhu uvedl dlužník své příjmy pouze do prosince 2013, vyzval ho soud k předložení listin dokládajících jeho příjmy za období od ledna do října 2014 a k předložení výpisu z rejstříku trestů, jenž nebude starší 3 měsíců. Výzva byla dlužníkovi doručena dne 3.12.2014. Protože dlužník požadované listiny nepředložil, dovodil z toho soud, že úpadek dlužníka bude třeba řešit konkursem, a vzhledem k nedostatečnosti majetku dlužníka, považoval za nezbytné, aby složil zálohu na úhradu nákladů konkursu. Z těchto důvodů rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že s uloženou povinností nesouhlasí a je ochoten zaplatit nižší částku, neboť musí zaplatit dodatky za elektřinu a plyn. Současně avizoval, že dodatečně zašle blíže neurčenou darovací smlouvu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník podáním ze dne 30.9.2014 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V návrhu a k němu připojených listinách tvrdil, že vůči 23 věřitelům má 28 splatných závazků v celkové výši 1.949.744,-Kč, jež jsou nezajištěné a v objemu 1.546.975,-Kč jsou vykonatelné. Požadoval, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře s tím, že jeho majetek tvoří vybavení domácnosti (rádio, lednice, automatická pračka, sedací souprava apod. pořízené v období 1980-2009) v pořizovací hodnotě cca 57 tisíc Kč a jeho čistý příjem z podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění činil v období od října do prosince 2013 cca 6.235,-Kč čistého měsíčně, což by mu mělo umožnit uhradit za 5 let částku 374.100,-Kč. Přestože v návrhu uvedl, že k němu připojuje i listiny dokládající jeho příjmy v roce 2014 a výpis z rejstříku trestů, neučinil tak, a soud ho proto vyzval k jejich předložení usnesením ze dne 10.11.2014 (č.d. A-4), na něž reagoval podáním z téhož dne, v němž uvedl, že ve stanovené lhůtě 7 dnů není schopen tyto listiny předložit. Do dne vydání napadeného usnesení však návrh požadovaným způsobem nedoplnil. V průběhu odvolacího řízení předložil smlouvy ze dne 3.2.2015 a 28.4.2015, jimiž se mu Roman Kališ a Petra Kališová zavázali poskytovat od 1.5.2015 do 1.5.2020, resp. od 1.7.2015 do 1.7.2020 dar ve výši 3.000,-Kč měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v rozporu s ust. § 392 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepřipojil dlužník k návrhu na povolení oddlužení listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední 3 roky (nepředložil listiny dokládající jeho příjmy v roce 2014, tj. v období bezprostředně předcházejícím podáním návrhu), a neučinil tak ani přes výzvu soudu, bude jeho návrh na povolení oddlužení odmítnut podle ust. § 393 odst. 3 téhož zákona a jeho úpadek bude řešen konkursem. Pouze pro úplnost dlužno přitom poznamenat, že dlužník nesplňuje ani požadavek ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona uspokojit v průběhu oddlužení pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně v rozsahu 30 %, neboť z příjmu ve výši 6.235,-Kč čistého měsíčně by na plnění oddlužení bylo možné použít pouze 78,-Kč měsíčně, což spolu s dary Romana Kališe a Petry Kališové představuje za 5 let sumu 364.680,-Kč, zatímco 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů představuje sumu 584.923,-Kč.

Stejně jako soud prvního stupně je odvolací soud i toho názoru, že jinak než složením zálohy nelze zajistit prostředky potřebné na krytí nákladů insolvenčního řízení, neboť dlužník nedisponuje žádnými likvidními prostředky a vzhledem k době, kdy byl pořízen, lze důvodně pochybovat o zpeněžitelnosti jeho majetku.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková