2 VSPH 949/2012-A-10
KSHK 40 INS 14039/2012 2 VSPH 949/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Petra Džubery, bytem Československé armády 408/51, Hradec Králové, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 14039/2012-A-5 ze dne 19.června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 14039/2012-A-5 ze dne 19. června 2012 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 14039/2012-A-5 ze dne 19.6.2012 odmítl insolvenční návrh, jímž se Hypoteční banka, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek Petra Džubery (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatel tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru na částku 1,6 milionu Kč, přičemž dlužník splátky řádně nehradil, opakovaně byl s jejich úhradou v prodlení a tento stav nadále trvá. Dále v návrhu uvedl, že je známa existence dalších tří věřitelů dlužníka s pohledávkami déle než 30 dnů po splatnosti, jež dlužník není schopen plnit; to dovozoval z toho, že pro tyto pohledávky jsou vůči dlužníkovi vedeny exekuce.

Soud konstatoval, že navrhovatel sice označil konkrétním způsobem další věřitele dlužníka, neuvedl však konkrétní údaje o jejich pohledávkách včetně splatnosti, když se omezil toliko na obecné tvrzení, že tyto závazky dlužníka jsou déle než 30 dnů po splatnosti, resp. že dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Protože v insolvenčním návrhu chybí konkrétní uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka, a jejich absence je vadou insolvenčního návrhu, která brání pokračování v řízení, soud insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že pohledávky dalších věřitelů v návrhu specifikoval, když s poukazem na usnesení soudu o nařízení exekuce, exekuční příkazy a výpis z katastru nemovitostí uvedl konkrétní údaje o těchto pohledávkách včetně údaje, odkdy jsou splatné. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě obecných náležitostí každého podání musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. K posledně uvedené podmínce ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle ust. § 3 odst. 3 téhož zákona je dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Z obsahu spisu se podává, že navrhovatel dále tvrdil, že je mu známa existence dalších věřitelů se splatnými a vykonatelnými pohledávkami. Z těchto skutečností navrhovatel dovozoval, že dlužník se nachází v úpadku a požadoval, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatel v insolvenčním návrhu doručeném soudu dne 11.6.2012 uvedl, že má za dlužníkem splatnou pohledávku v celkové výši 631.859,42 Kč ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 29.5.2009. Dále tvrdil, že je mu známa existence dalších tří věřitelů (jedná se o CP Inkaso, s.r.o., Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR a soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška), označil je obchodní firmou, identifikačním číslem a adresou sídla, u všech uvedl výši pohledávky s tím, že je k jejich vymožení proti dlužníkovi vedeno exekuční řízení, označil exekutorský úřad a spisovou značku, pod níž je exekuce vedena, a výslovně uvedl, že jejich pohledávky jsou splatné nejméně od roku 2010 v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a od roku 2011 v případě zbývajících věřitelů. Z těchto skutečností navrhovatel dovozoval, že se dlužník nachází v úpadku ve formě insolvence, a požadoval, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a aby na jeho majetek prohlásil konkurs.

Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud toho názoru, že k odmítnutí insolvenčního návrhu podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona nebyl v daném případě žádný důvod. Navrhovatel v něm totiž vedle tvrzení o vlastní splatné pohledávce za dlužníkem uvedl, že je mu známa existence tří dalších věřitelů dlužníka se splatnými pohledávkami, přičemž v návrhu uvedl jejich výši i údaj o tom, odkdy jsou splatné. Jinými slovy, insolvenční návrh obsahuje naprosto konkrétní údaje o tom, že dlužník má vůči více věřitelům splatné závazky, které neplní po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti a jejichž uspokojení nebylo dosaženo ani exekucí.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu, napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24.září 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová