2 VSPH 948/2016-B-9
KSLB 76 INS 32338/2015 2 VSPH 948/2016-B-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Tomáše Kahla, bytem Šimáčkova 451/3, Liberec, adresa pro doručování: Aloisina výšina 558, Liberec, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 32338/2015-B-3 ze dne 14. března 2016

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 32338/2015-B-3 ze dne 14. 3. 2016 pod bodem I. výroku neschválil oddlužení Tomáše Kahla (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod II. a III. výroku). Z odůvodnění usnesení plyne, že by dlužník nebyl schopen uspokojit v oddlužení alespoň v rozsahu 30 % pohledávky nezajištěných věřitelů, již do insolvenčního řízení přihlásili pohledávky v celkové výši 482.046,09 Kč, neboť nedoložil žádný příjem, resp. soud u Transpan, s.r.o., o níž dlužník tvrdil, že je jeho zaměstnavatelem, zjistil, že pracovní poměr byl ukončen ke dni 18. 12. 2015. Z toho soud dovodil, že v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení ze dne 28. 12. 2015 uvedl dlužník nepravdivé údaje o svých příjmech, a jednal tedy v nepoctivém záměru.

Toto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci napadl dlužník včas podáním ze dne 7. 4. 2016, jež označil jako odvolání a v němž toliko uvedl, že žádá o odvolání z konkursu a s odložením oddlužení do doby ukončení mateřské dovolené, tj. 8. 10. 2016 . Současně se omluvil za špatnou komunikaci s Vámi z důvodu změny bydliště, hospitalizaci v nemocnici a ztráty mobilního telefonu a sdělil novou kontaktní adresu: Aloisina výšina 558, Liberec. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 11. 4. 2016 (č.d. B-5), jež mu byla doručena vložením do domovní schránky na adrese k doručování písemností dne 10. 4. 2016, k doplnění podání a k odstranění vad odvolání, neboť v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu neuvedl v podání ze dne 4. 4. 2016, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá s poučením o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a jeho vady odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu odmítne, dlužník nereagoval. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že vytčené vady odvolání bránící pokračování v odvolacím řízení dlužník neodstranil, odvolací soud jeho odvolání podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 11. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík