2 VSPH 940/2012-A-14
KSPH 37 INS 9258/2012 2 VSPH 940/2012-A-14

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Petra Farkaše, místem podnikání U Koupaliště 232, Velim, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 9258/2012-A-9 ze dne 18.června 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu vPraze č.j.KSPH 37 INS 9258/2012-A-9 ze dne 18.června 2012 se potvrzuje.

Odůvodněnh

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh podaný Petrem Farkašem (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem došlým dne 17.4.2012, aby soud rozhodl o jeho úpadku. Protože k návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy, a to seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek, soud dlužníka usnesením č.j. KSPH 37 INS 9258/2012-A-6 ze dne 23.4.2012 vyzval, aby požadované listiny do 7 dnů doplnil. Dlužník sice návrh dne 30.5.2012 doplnil, ale nedostatečně, protože ani na jednom z předložených seznamů dlužník neprohlásil, že je úplný a správný. Z tohoto důvodu postupoval soud prvního stupně podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vPraze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Argumentoval zejména tím, že insolvenční návrh řádně doplnil. Uvedl, že nedisponuje žádnými pohledávkami, v seznamu závazků uvedl své věřitele, které řádně identifikoval, uvedl, jaká je celková dlužná částka, a uvedl, že věřitelé nejsou osoby blízké ani s nimi netvoří koncern. Jejich pohledávky nejsou zajištěny. Rovněž uvedl, že nemá žádné zaměstnance. Současně předložil kopie všech listin prokazující oprávněnost insolvenčního návrhu. Toto doplnění však insolvenční soud považoval za nedostatečné zdůvodu, že ani u jednoho z předložených seznamů dlužník neprohlásil, že je úplný a správný.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li oinsolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvoří koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. V seznamu závazků přitom stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Vdaném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má pět věřitelů, které řádně označil, uvedl výši jejich vykonatelných pohledávek a označil příslušná exekuční rozhodnutí. Kinsolvenčnímu návrhu nepřipojil zákonem požadované přílohy.

Insolvenční soud ho proto usnesením č.j. KSPH 37 INS 9258/2012-A-6 ze dne 23.4.2012 vyzval, aby požadované přílohy ve lhůtě 7 dnů doplnil tak, aby předložil seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Současně ho poučil o tom, že ve všech předložených seznamech musí výslovně prohlásit, že jsou správné a úplné, a musí je podepsat. Dlužník podáním ze dne 30.5.2012 zaslal požadované seznamy. Žádný z nich však neobsahuje jeho prohlášení, že je správný a úplný, a v seznamu závazků neuvedl splatnost jednotlivých závazků.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně správně vyzval dlužníka kdoplnění požadovaných seznamů a řádně ho poučil i o tom, jaký má být jejich obsah. Dlužník přesto neuvedl, že předložené seznamy jsou správné a úplné. Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že dlužník nedostál požadavkům zákona, nebot, přes výzvu insolvenčního soudu nepředložil požadované seznamy opatřené prohlášením, že jsou správné a úplné.Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 21. března 2013

JUDr. Jiří Ka reta,v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Borodáčová