2 VSPH 94/2018
č. j. KSCB 44 INS 31563 / 2014 2 VSPH 94 / 2018 B-52

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano bytem Budívojova 1513 / 21 , 370 04 České Budějovice o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

0 Odvolání dlužníka. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. listopadu 2017, č. j KSCB 44 INS 31563/2014 B 35 takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. listopadu 2017, č. j. KSCB 44 INS 31563 / 2014-B 35 se v bodech I. a II. výtoku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ):

[1] Zrušil schválené oddlužení dlužníka Jana Chládka (dále jen dlužník ). [2] Zastavil insolvenční řízení dlužníka.

[3] Určil odměnu insolvenčního správce Mgr. Petra Brože (dále jen správceůl) ve výši 29.947,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhradu hotových výdajů ve výši 5.989,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty, celkem tedy částku 35.937 Kč, s tím, že odměna a hotové výdaje správce budou po právní moci usnesení do částky 34.848 Kč hrazeny z majetkové podstaty a do částky 1.089 Kč z prostředků státního rozpočtu.

[4] Zprostil správce funkce. Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že:

[1] Usnesením ze dne 21. 9. 2015 (č. d. B 6) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

[2] Podáním ze dne 16. 3. 2017 (č. d. Bw22) mu správce sdělil, že dlužník neplní schválené oddlužení, když míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí pouze 2,25 0/0 a očekávaná míra uspokojení činí 8,43 %; dlužník slíbil svůj příjem navýšit, avšak poslední srážka ze mzdy byla provedena v lednu 2017.

[3] Podáním ze dne 28. 3. 2017 (č. d. B 24) mu dlužník sdělil, že si hledá nové zaměstnání, s tím, že od května 2017 budou na účet majetkové podstaty zasílány splátky v dostatečné výši.

2 VSPH 94 72018

[4] Podáním ze dne 14. 9. 2017 (č. d. B 29) mu správce sdělil, že na účet majetkové podstaty jsou zasílány srážky ze mzdy v nedostatečné výši.

[5] Na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 8. 11. 2017 (č. d. B 33), z něhož se dlužník omluvil, správce uvedl, že pro splnění oddluzení by dlužník musel zasílat splátky ve výši

27 500 Kč měsíčně, což nepovažuje za reálné. Dale uvedl, že dlužník nemá zpeněžitelný majetek a není v jeho možnostech zaplatit zálohu na konkursní řízení.

Na tomto základě insolvenční soud odkazuje na Š 418 odst. 1 až 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), uzavřel, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a proto schválené oddlužení zrušil. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou splněny zákonné podmínky pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), insolvenční řízení zastavil.

Proti bodům I. a II. výroku tohoto usnesení podal dlužník včasné odvolání, vněmž vyjádřil přesvědčení, že vzhledem ktomu, že došlo ke změně jeho finanční situace, bude schopen podmínky oddlužení plnit, což je schopen doložit.

Vrchní soud vPraze odvolání projednal na jednání konaném dne 22. 2. 2018 (č. d. B 50) v nepřítomnosti dlužníka podle Š 101 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), ač dlužník v žádosti doručené insolvenčnímu soudu dne 21. 2. 2018 (č. d. B 48), tedy den před nařízeným jednáním, požádal o odročení jednání z důvodu zahraniční pracovní cesty.

Toto tvrzení, které dlužník nejenže ničím nedoložil, ale ani nijak nekonkretizoval, když neuvedl termín ani místo absolvování pracovní cesty, však s přihlédnutím ke všem okolnostem věci není způsobilým omluvit neúčast dlužníka 11 jednání. Odvolací soud v situaci, kdy dlužník poté, co v podání doručeném insolvenčnímu soudu dne 28. 3. 2017 (č. d. B- 24) sdělil, že prodlevu ve splácení bude řešit jako řidič MKD , neoznámil insolvenčnímu soudu změnu zaměstnání (Š 412. písm. c/ insolvenčního zákona), řádně neplnil splátky stanovené v usnesení o schválení oddlužení a nezúčastnil se jednání o zrušení oddluzení před insolvenčním soudem- považuje další omluvu jeho neúčasti na jednání před odvolacím soudem za postup, jehož motivem bylo oddálení rozhodnutí ve věci, nikoli skutečná nepřítomnost z omluvitelných důvodů.

Vrchní soud v Praze dle Š 212 a 212a o. s. ř. přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017, pro věc rozhodném [srovnej článek II. bod 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony] zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnost, anebo ci) to navrhne dlužník.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.Podle Š 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3.

Podle Š 418 odst. 5 insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle Š 390a odst. 5.

K bodu 1. výroku napadeného usnesení:

Odvolací soud považuje za podstatné, že za 29 měsíců trvání schváleného splátkového kalendáře [v usnesení o schválení oddlužení (č. d. B 6) byl stanoven termín úhrady první splátky dnem 31. 10. 2015] uhradil dlužník zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů, jež činily 3.344.557,60 Kč, toliko ve výši 80.760 Kč, tedy jen vrozsahu 2,41 %. Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 12. 2. 2018 (č. d. 13 46) navíc plyne, že dlužník zcela neuhradil ani odměnu a hotové výdaje správce za měsíce listopad a prosinec 2017 a leden 2018.

Při současné výši nesplacených nezajištěných pohledávek ve výši 3.263.797,06 Kč by dlužník ve zbývající lhůtě stanovené insolvenčním zákonem ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tj. za 31 měsíců musel k tomu, aby splnil insolvenčním zákonem stanovenou podmínku minimálně 30 % uspokojení nezajištěných pohledávek, uhradit 922.607,12 Kč. Měsíční splátka by tak musela činit 29.761,52 Kč, k čemuž je navíc třeba připočíst měsíčně částku 1.089 Kč, kterou by byl dlužník povinen platit na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů správce. Dlužník však dosud, a to ani v odvolacím řízení, ač tak slíbil učinit, nedoložil, že bude schopen tyto částky uhradit.

Za těchto okolností je odvolací soud sinsolvenčním soudem zajedno, že dle Š 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. K tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013, uveřejněné pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. K bodu Il. výroku napadeného usnesení:

Odvolací soud považuje za podstatné, že majetek dlužníka [jenž, jak plyne ze soupisu majetkové podstaty ze dne 13. 5. 2015 (č. d. B 1), tvoří toliko něžné vybavení domácnosti] je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a že dlužník, který podal návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem, nepožádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs a nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Ostatně dlužník v odvolání tyto závěry nezpochybnil.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.Za těchto okolností je odvolací soud sinsolvenčním soudem zajedno, že nebyly splněny insolvenčním zákonem stanovené podmínky pro prohlášení konkursu na majetek dlužníka, a proto bylo namístě insolvenční řízení dlužníka zastavit dle Š 418 odst. 5 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení proto podle Š 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Praha 22. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem POWÍZUÍČ lana Vlasáková.

ť .