2 VSPH 930/2013-A-14
KSPH 39 INS 11115/2013 2 VSPH 930/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužník Kate iny Haškové a Miroslava Haška, obou bytem NámČstí Jana He mana 80, Neveklov, adresa pro doruování: Zádolí 19, pošta Neveklov, zahájené na návrh dlužník , o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 39 INS 11115/2013-A-9 ze dne 30. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 39 INS 11115/2013-A-9 ze dne 30. dubna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 39 INS 11115/2013-A-9 ze dne 30.4.2013 dlužník m Kate inČ a Miroslavovi Haškovým (dále jen dlužníci), kte í se insolvenními návrhy doruenými soudu dne 19.4.2013 domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, uložil, aby do t í dn od právní moci tohoto usnesení zaplatili spolenČ a nerozdílnČ zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. KSPH 39 INS 11115/2013-8 ze dne 30.4.2013 rozhodl o spojení insolvenních ízení vedených pod spisovými znakami KSPH 39 INS 11121/2013 a KSPH 39 INS 11115/2013 pod spolenou sp.zn. KSPH 39 INS 11115/2013, nebo dlužníci jsou manželé a jejich závazky i majetek spadají do jejich spoleného jmČní manžel , proto je nutné posuzovat jejich insolvenní návrhy spolenČ. Dále odkázal na ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenního zákona a vysvČtlil, že zaplacení zálohy ve stanovené výši je nutné k tomu, aby insolvenní správce mČl bezprost ednČ po ustanovení do funkce k dispozici finanní prost edky nezbytné k jejímu výkonu a aby z ní mohly být uspokojeny jeho nároky. Z obsahu spisu je z ejmé, že úpadek dlužník bude ešen oddlužením, p ípadnČ nepatrným konkursem. S p ihlédnutím k potu vČ itel a rozsahu majetku nebude v prvotní fázi insolvenního ízení t eba vynaložit nijak znané výdaje spojené s výkonem funkce insolvenního správce. Po p edbČžném posouzení návrh dospČl soud k závČru, že dlužníci spolenČ disponují dostatenými p íjmy ze zamČstnání, když dlužnice je v souasné dobČ na rodiovské dovolené, ale od srpna 2013 se má vrátit do zamČstnání, p iemž bude pobírat cca 10.000,-K istého mČsínČ, a dlužník v zamČstnání pobírá cca 16.500,-K, proto ve vztahu k výši svých závazk zjevnČ spl ují podmínky pro povolení oddlužení, a udrží-li si souasné p íjmy, budou za 5 let schopni uhradit více než 32 % svých závazk . Na základČ tČchto zjištČní stanovil výši zálohy na 5.000,-K s tím, že dlužníci jsou povinni zaplatit ji spolenČ a nerozdílnČ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci vas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení, p ípadnČ aby je zmČnil tak, že zálohu stanoví ve výši 3.000,-K. V odvolání uvedli, že zálohu ve výši 5.000,-K považují za p íliš vysokou, protože se v souasné dobČ nacházejí v situaci, kdy dlužnice je na mate ské dovolené a pobírá pouze rodiovské dávky a dlužník má sice istý p íjem ve výši 16.500,-K, avšak po úhradČ všech nutných náklad by dostal rodinu do velké finanní tísnČ. Navíc jsou ze mzdy provádČny exekuní srážky. V p ípadČ, že bude povoleno oddlužení splátkovým kalendá em, budou všechny náklady insolvenního ízení vetnČ odmČny insolvenního správce uhrazeny z jednotlivých splátek.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Z insolvenního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužníci se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že v i jedenácti vČ itel m mají trnáct závazk v celkové výši 770.082,10 K. Podle seznamu majetku vlastní osobní automobil a obvyklé vybavení bytu. Protože z tČchto údaj je z ejmé, že úpadek dlužník bude ešen buć oddlužením nebo nepatrným konkursem, p iemž žádný z tČchto zp sob ešení úpadku nebude s p ihlédnutím k potu vČ itel a rozsahu jejího majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenního ízení vynaložení nijak znaných výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce, je odvolací soud shodnČ jako soud prvního stupnČ toho názoru, že p imČ enou je v daném p ípadČ záloha ve výši 5.000,-K.

K odvolací argumentaci dlužník považoval odvolací soud za nutné poukázat na to, že dle jejich tvrzení by se mČl poínaje srpnem t.r. p íjem dlužnice zvýšit, a že podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenního zákona je se zahájením insolvenního ízení spojen úinek spoívající v tom, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze sice na ídit, nelze jej však provést, jinými slovy, po zahájení insolvenního ízení nem že být majetek dlužník již exekucí postižen. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 6. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva