2 VSPH 93/2018-A
č. j. MSPH 95 INS 22097/ 2017 2 VSPH 93/2018-A 14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl vsenátě složeném zpředsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníka: Lahůdky Budějovická, s. r. 0., sídlem Antala Staška 1670/ 80, 140 46 Praha 4, identifikační číslo osoby 27105407, 0 odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu č. j. MSPH 95 INS

22097 / 2017-Aw8 v Praze ze dne 7. prosince 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 22097/2017-A-8 ze dne 7. prosince 2017 se mění tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000 Kč do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení bezhotovostně na účet nebo hotově do pokladny Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) uložil dlužníkovi Lahůdky Budějovická, s. r. 0. (dále jen dlužník ) zaplatit do 5 dnů od právní moci usnesení zálohu 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení.

2. Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že dne 4. 12. 2017 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu dlužníka, který tvrdil, že je vlastníkem pravděpodobně dobytných pohledávek ve výši 30.213 Kč (dále též jen pohledávky ). Při stanovení výše zálohy insolvenční soud odkazuje na Š 108 odst. 2 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) zdůraznil, že je nutné zajistit finanční prostředky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, když výtěžek zpeněžení majetku dlužníka nebude postačovat k úhradě veškerých nákladů insolvenčního řízení a když po správci nelze spravedlivě požadovat, aby nesl veškeré náklady zejména v počáteční fázi řízení ze svého.

3. Proti usnesení insolvenčního soudu podal dlužník včasné odvolání, ve kterém požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že zálohu sníží a stanoví delší lhůtu k plnění, nebo aby je zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Argumentoval především tím, že insolvenční soud při úvaze o tom, zda, případně v jaké výši, požadovat zálohu na náklady

Shodu s prvopisem potvrzuje jana \-7lasáková.

2 VSPH 937201s insolvenčního řízení, nevzal vpotaz existenci pohledávek a existenci peněžních prostředků dlužníka na bankovním účtu.

4. Vrchní soud v Praze podle 5 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle $ 94 odst. 2 písm. c insolvenčního zákona, nařizoval jednání, dospěl k těmto závěrům:

5. Podle Š 108 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím oinsolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, jesli zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Podleš 108 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud výši zálohy určit až do částky 50.000 Kč. ]e li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

6. Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že 5. 12. 2017 byl vinsolvenčním rejstříku zveřejněn insolvenční návrh dlužnika, jímž se domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z návrhu vyplývá, že dlužník má závazky nejméně ve výši 4.244.759,75 Kč a vlastní 3 pohledávky v celkové výši 15.366 Kč za AV GASTRO, s. r. 0., Základní školou, Praha 6, Pod Marjánkou 2 a Arridere, s. r. o., o kterých dlužník prohlásil, že jsou pravidelně hrazeny, byt' pohledávka vůči AV GASTRO, s. r. o. se zpožděním. V doplnění insolvenčního návrhu ze dne 22. 12. 2017 pak dlužník uvedl, že rovněž vlastní na bankovním účtu částku ve výši 7.502,30 Kč.

7. Z obsahu spisu je zřejmé, že úpadek dlužníka lze řešit pouze konkursem. V něm náklady insolvenčního řízení budou tvořeny mimo jiné vždy i hotovými výdaji a odměnou insolvenčního správce, která podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, onáhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, bude činit nejméně 45.000 Kč.

8. Insolvenční soud správně vyšel ztoho, že záloha podle Š 108 insolvenčního zákona slouží jako zdroj placení prvotních nákladů insolvenčního řízení i jako záruka úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkove podstaty ($ 38 odst. 2 insolvenčního zákona). pohledávkami, jejichž výtezek by měl (mohl) postačovat kúhradě alespoň části nákladů insolvenčního řízení. Odvolací soud oproti tomu nepřihlédl kvýpisu z účtu dlužníka, podle něhož činil ke dni 22. 12. 2017 zůstatek 7.573,30 Kč, když není postaveno najisto, zda tato částka bude k dispozici i v době zjištění úpadku dlužníka.

pOKIaCUV 5111

2 VSPH 93 / 2018 zálohy, což dlužníkovi poskytne dostatečný časový prostor k tomu, aby si prostředky nutné k úhradě stanovené zálohy obstaral.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním Způsobem.

Praha 23. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.