2 VSPH 922/2016-B-83
KSHK 41 INS 2242/2009 2 VSPH 922/2016-B-83

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Průmyslová 161, Předměřice nad Labem, zast. advokátem Mgr. Lubomírem Matějem, sídlem Gočárova 806, Hradec Králové, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2242/2009-B-65 ze dne 2. dubna 2015

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením v bodě I. výroku schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku z majetkové podstaty Oldřicha anonymizovano (dále jen dlužník) a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce Ing. Jana Slezáka (dále jen správce) a v bodě II. výroku správci uložil, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení předložil soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že přezkoumal konečnou zprávu předloženou správcem dne 17. 2. 2015, a protože ji shledal věcně správnou, rozhodl dle ust. § 304 odst. 4 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ) o jejím schválení; s ohledem na to, že proti ní nebyly podány námitky, učinil tak bez nařízení jednání. Závěrem dodal, že uložil správci povinnost dle ust. § 306 odst. 1 IZ.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že proti konečné zprávě námitky neměl (a proto je nepodal), avšak podává odvolání do rozvrhového usnesení a to do jeho výroku II. , neboť nesouhlasí, aby do něj byli zařazeni někteří (tam specifikovaní) věřitelé a aby byli uspokojeni. Zdůraznil přitom, že za situace, kdy ohledně sporných pohledávek těchto věřitelů probíhají soudní řízení v různých stupních, je rozumné s vyhotovením návrhu rozvrhového usnesení posečkat, neboť hrozí zkrácení jak ostatních oprávněných věřitelů, tak dlužníka na jeho majetku.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je přípustné odvolání proti napadenému bodu II. výroku usnesení, a dospěl k závěru, že tomu tak není. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 306 odst. 1 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku upravenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 10 písm. b) IZ insolvenční soud v insolvenčním řízení průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen dohlédací činnost). Podle ust. § 11 odst. 1 IZ insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 91 IZ není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení lze dovodit, že usnesení, jímž insolvenční soud uloží insolvenčnímu správci povinnost podle ust. § 306 odst. 1 IZ, má povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti a nelze je napadnout odvoláním.

Protože odvolání dlužníka směřuje proti rozhodnutí, jež nelze napadnout odvoláním, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu a jeho odvolání odmítl; dlužno přitom poznamenat, že nesprávné poučení o přípustnosti odvolání, jež účastníkům poskytl soud prvého stupně, oprávnění podat odvolání nezakládá.

Pro úplnost považoval odvolací soud za potřebné dodat, že dlužníkovi zůstává zachována možnost podat odvolání proti rozvrhovému usnesení dle ust. § 307 odst. 1 IZ poté, co bude soudem prvého stupně vydáno a jemu doručeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík