2 VSPH 921/2013-A-11
KSHK 41 INS 389/2013 2 VSPH 921/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Blanky Zárubové, bytem Jeriova 990, Jilemnice, zast. advokátem JUDr. Františkem Suchánkem, sídlem Babice 314, pošta ěíany, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 41 INS 389/2013-A-6/celk.2 ze dne 6. kvČtna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 41 INS 389/2013-A-6/celk.2 ze dne 6. kvČtna 2013 se mČní tak, že se dlužnici ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 15.000,-K do deseti dn od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na úet Krajského soudu v Hradci Králové.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku oznaeným usnesením uložil Blance Zárubové (dále jen dlužnice), jež se insolvenním návrhem ze dne 7.1.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku, aby do 7 dn od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K.

V od vodnČní usnesení soud p edevším uvedl, že se dlužnice insolvenním návrhem domáhala zjištČní svého úpadku, aniž by uvedla, jakým zp sobem by mČl být ešen. Z insolvenního návrhu a jeho p íloh ovČ il, že se dlužnice nachází v úpadku, nebo má penČžité závazky v i více vČ itel m, které jsou po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a které dlužnice není schopna plnit. Ze seznam závazk a majetku insolvenní soud zjistil, že dlužnice má závazky v i 4 nezajištČným vČ itel m v celkové výši 1.136.412,-K a vlastní toliko vČci osobní pot eby a bČžné vybavení domácnosti. Z toho dovodil, že zde není reálný p edpoklad, že by zpenČžením majetkové podstaty došlo k uspokojení pohledávek vČ itel .

Insolvenní soud odkazuje na ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenního zákona (dále jen IZ) konstatoval, že úelem zálohy je poskytnout insolvennímu správci finanní prost edky bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a souasnČ zajistit záruku úhrady jeho odmČny a hotových výdaj pro p ípad, že by je nebylo možné uhradit z majetkové podstaty. Rozvedl, že v p ípadČ ešení úpadku konkursem by podle vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) inila odmČna správce nejménČ 45.000,-K + DPH. Proto poukazuje na usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 45 INS 2986/2008, 1 VSPH 174/2008, 1 VSPH 187/2008-A ze dne 8.10.2008 (dále jen usnesení 1 VSPH 174/2008) dospČl k závČru, že záloha ve výši 50.000,-K je p imČ ená. Dodal, že pokud by záloha nebyla složena a v ízení bylo pokraováno, náklady insolvenního ízení by byl zatížen stát, což nebylo smyslem úpravy obsažené v IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice vasné odvolání, v nČmž uvedla, že vzhledem ke všem okolnostem p ípadu (p edevším k její neschopnosti zaplatit zálohu) má nejen zato, že výše zálohy by mohla (mČla) být v daném p ípadČ posouzena jako nep imČ enČ vysoká, nýbrž i zato, že jí povinnost zaplatit zálohu nemČla být uložena v bec. Argumentovala zejména tím, že podle ust. § 108 odst. 1 IZ soud m že , nikoli musí uložit insolvennímu navrhovateli, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, a akcentovala, že p i interpretaci tohoto ustanovení je t eba mít na z eteli, zda je insolvenním navrhovatelem vČ itel dlužníka nebo dlužník, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, anebo je insolvenním navrhovatelem dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Zatímco první dvČ kategorie subjekt mají p i výkonu dispoziního oprávnČní podat insolvenní návrh naprostou volnost, dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je dle kogentního ust. § 98 odst. 1 IZ povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku, a to bez ohledu na to, zda mČl zákonnou možnost prost edky na úhradu zálohy na náklady insolvenního ízení získat.

Dlužnice nesouhlasila se soudem prvního stupnČ ani v tom, že odmČna insolvenního správce p i konkursu iní vždy nejménČ 45.000,-K + DPH. Nejvyšší soud totiž v usnesení sp.zn. MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSýR 27/2010-B ze dne 29.9.2010 uve ejnČném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod . 64/2011 formuloval a od vodnil závČr, podle nČhož v insolvenním ízení, v nČmž byl dlužník v úpadek ešen konkursem, ve kterém nebyl zpenČžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty, nelze odmČnu insolvenního správce urit podle ust. § 1 vyhlášky a je namístČ postupovat podle ust. § 5 této vyhlášky.

S ohledem na již zjištČné skutenosti lze podle dlužnice p edpokládat, že by se v tomto p ípadČ mČlo jednat o nepatrný konkurs, v nČmž by innost správce vetnČ jeho p ípadných hotových výdaj mČla být co do rozsahu a doby trvání ízení jen minimální. Stanovení zálohy v maximální výši se proto jeví jako nep imČ ené. Z tČchto d vod dlužnice navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil tak, že se jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení neukládá a aby rozhodl i o nákladech odvolacího ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p edejít hrozbČ nedostatku finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo minimálnČ p edpokládaných náklad insolvenního ízení pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném p ípadČ z insolvenního návrhu dlužnice ze dne 7.1.2013 a jeho p íloh vyplývá, že dlužnice je vdaná, již není podnikatelkou (provozování živnosti p erušila na období od 17.9.2012 do 30.9.2014), vlastní toliko starožitnou obývací stČnu a chladniku s mrazákem zn. WHIRPOOL, zatímco její splatné nezajištČné závazky v i 4 vČ itel m iní 1.136.412,-K.

V posuzované vČci dlužnice spolu s insolvenním návrhem nepodala návrh na povolení oddlužení a v takovém p ípadČ nelze ešit její úpadek jinak než konkursem (pop . nepatrným konkursem dle ust. § 314 IZ). V konkursu tvo í náklady insolvenního ízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odmČna insolvenního správce, která dle vyhlášky-bude-li dosaženo výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele nebo alespo výtČžku ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele dle ust. § 1-dosahuje nejménČ 45.000,-K, jinak se urí úvahou soudu dle ust. § 5 téže vyhlášky. S ohledem na rozsah a skladbu majetku dlužnice nelze mít za dostatenČ od vodnČný p edpoklad, že jeho zpenČžením mohou být získány finanní prost edky postaující k úplné úhradČ náklad insolvenního ízení.

Soud prvního stupnČ tedy postupoval správnČ, když dlužnici povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního uložil, nicménČ s p ihlédnutím ke všem okolnostem vČci, p edevším k rozsahu majetku a potu vČ itel , se odvolacímu soudu stejnČ jako dlužnici nejeví nezbytným požadovat zaplacení zálohy v maximální možné výši a k zajištČní úhrady budoucích náklad insolvenního ízení (oekávaného nepatrného konkursu) považuje za postaující zálohu ve výši 15.000,-K. Poukaz soudu na usnesení sp.zn. 1 VSPH 174/2008 je nep iléhavý, nebo v tam posuzované vČci šlo o insolvenní ízení vedené proti dlužníkovi, který byl právnickou osobou v likvidaci.

K té ásti odvolací argumentace, dle níž dlužnici jako podnikatelku tížila povinnost podat insolvenní návrh bez toho, že by (souasnČ) mČla zákonnou možnost získat prost edky na úhradu náklad insolvenního ízení, považoval odvolací soud za nutné uvést, že dlužnice jakožto podnikatelka byla povinna podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, kdy se dostala do úpadku a kdy mohla (mČla) být schopna uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení (konkursu).

Z listin dokládajících úpadek dlužnice, jež byly p ipojeny k insolvennímu návrhu, je však zjevné, že dlužnice nepodala insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČla nebo p i náležité pelivosti mČla dozvČdČt o svém úpadku ve formČ platební neschopnosti. Jestliže za tČchto okolností p ed podáním insolvenního návrhu nehospoda ila se svými finanními prost edky náležitČ a použila je k jinému úelu, a není proto schopna požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, pak je tuto okolnost nutno p iíst jedinČ k její tíži. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 OSě ve spojení s ust. § 167 odst. 2 téhož zákona a napadené usnesení zmČnil zp sobem ve výroku uvedeným.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 1. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva