2 VSPH 92/2013-A-19
KSUL 79 INS 10478/2012 2 VSPH 92/2013-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vďci dlužníka Vladimíra Víta, bytem Staěkovice-Tvršice 20, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 79 INS 10478/2012-A-14 ze dne 3. ledna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 79 INS 10478/2012-A-14 ze dne 3. ledna 2013 se mďní tak, že se dlužníku Vladimíru Vítovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 10.000,-K do deseti dn od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na ú et Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Od vodnďní:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením .j. KSUL 79 INS 10478/2012-A-14 ze dne 3.1.2013 uložil Vladimíru Vítovi (dále jen dlužník), jenž se insolven ním návrhem doru eným soudu dne 30.4.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do t í dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 30.000,-K .

V od vodnďní usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužníkovi proto, že je nutné zajistit prost edky na náklady insolven ního ízení. Vzhledem k sou asnému p íjmu dlužníka a výši jeho závazk soud dovodil, že nebude splěovat zákonem stanovené p edpoklady podmiěující povolení oddlužení, nebo bďhem pďti let by ze svých sou asných p íjm uspokojil pohledávky nezajištďných vď itel pouze v rozsahu 21 %. Protože úpadek dlužníka bude t eba ešit konkursem, p i emž není p edem jasné, jaký bude reálný výnos zpenďžení majetkové podstaty a zda bude posta ovat na úhradu náklad spojených s její správou a udržováním a na úhradu nárok insolven ního správce, uložil mu soud zaplatit zálohu ve výši odpovídající p edpokládaných náklad ízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník v as odvolal, p i emž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zmďnil tak, že mu povinnost zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení neuloží. Namítal, že zálohu považuje za nep imď enou, nebo záloha ve výši stanovené insolven ním soudem p esahuje jeho finan ní možnosti, a tvrdil, že zajistí navýšení svých p íjm o 2.000,-K mďsí nď, aby dostál požadavk m oddlužení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolven ního zákona m že insolven ní soud p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu uložit insolven nímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tď zaplatil zálohu na náklady insolven ního ízení až do ástky 50.000,-K , je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolven ního ízení ve stanovené lh tď zaplacena m že insolven ní soud p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu insolven ní ízení zastavit, a neu iní-li tak, m že p ikro it k jejímu vymáhání; o tom musí insolven ního navrhovatele pou it.

Ú elem institutu zálohy je p edevším umožnit insolven nímu správci výkon jeho funkce, p eklenout tak nedostatek finan ních prost edk bezprost ednď po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoě ásti nárok insolven ního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolven ního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že v i šesti vď itel m má splatné závazky v celkové výši cca 1 milionu K , vlastní starší osobní automobil, bďžné vybavení domácnosti a d m v katastru obce Staěkovice zapsaný na LV . 212, má jednu vyživovací povinnost ve výši 2.000,-K mďsí nď a jeho mďsí ní p íjem tvo í mzda ve výši 12.675,-K a p íjem z darovací smlouvy v mďsí ní výši 3.800,-K . Protože z tďchto údaj je z ejmé, že úpadek dlužníka bude pravdďpodobnď ešen konkursem, p ípadnď oddlužením, pokud se dlužníkovi poda í dosáhnout vyššího mďsí ního p íjmu oproti stávajícímu, jak tvrdil v odvolání, p i emž nedisponuje žádnými likvidními prost edky, jež by insolven ní správce mohl použít na úhradu prvotních náklad insolven ního ízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejnď jako soud prvního stupnď toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k tomu, že však ešení úpadku p icházející v daném p ípadď v úvahu nebude s p ihlédnutím k po tu vď itel dlužníka, souhrnné výši jeho závazk a rozsahu jeho majetku vyžadovat v prvotní fázi insolven ního ízení vynaložení nijak zna ných výdaj spojených s výkonem funkce insolven ního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupnď toho názoru, že p imď enou je v daném p ípadď záloha ve výši 10.000,-K . Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 ob anského soudního ádu a napadené usnesení zmďnil, jak uvedeno ve výroku.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 4. b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva