2 VSPH 912/2010-A-9
KSPL 29 INS 9804/2010 2 VSPH 912/2010-A-9

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jiřího Brabce, bytem Staré Sedliště 349, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9804/2010-A-4 ze dne 23.září 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9804/2010-A-4 ze dne 23.září 2010 se mění tak, že se dlužníkovi Jiřímu Brabcovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 9804/2010-A-4 ze dne 23.9.2010 uložil Jiřímu Brabcovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 23.8.2010 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu a dlužníkem předložených příloh dovodil, že s ohledem na rozsah majetku nelze usuzovat na to, že by postačoval na krytí nákladů insolvenčního řízení. Protože jeho úpadek bude třeba řešit konkursem či oddlužením, považoval soud za nezbytné, aby dlužník složil zálohu na náklady insolvenčního řízení, aby v počáteční fázi řízení nechyběly insolvenčnímu správci finanční prostředky k úhradě jeho výdajů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a uložil mu zaplatit zálohu ve výši 5.000,-Kč. V odvolání uvedl, že si je vědom toho, že insolvenční správce musí k výkonu své funkce disponovat určitými prostředky. Je však přesvědčen o tom, že soudem stanovená výše zálohy je nepřiměřeně vysoká za situace, kdy mu v případě oddlužení bude vyplácena měsíční odměna, na jejíž úhradě se bude ze svých příjmů podílet i jeho manželka, jež též podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči pěti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 712 tisíc Kč, jeho majetek tvoří pouze spotřební elektronika a vybavení domácnosti v hodnotě cca 22 tisíc Kč (majetek i závazky náleží do společného jmění manželů) a jeho měsíční příjem z pracovního poměru činí 12.000,-Kč, byť v době podání insolvenčního návrhu byl práce neschopný a pobíral nemocenskou ve výši 9.200,-Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude řešen buď oddlužením (a vzhledem k tomu, že majetek i závazky náleží do společného jmění dlužníka a jeho manželky, bude přitom třeba, aby insolvenční soud přezkoumal splnění zákonem stanovených podmínek pro povolení oddlužení společně u obou manželů), nebo nepatrným konkursem, přičemž žádný z těchto způsobů řešení úpadku nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů a rozsahu jeho majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení v tomto smyslu změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4.ledna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová