2 VSPH 905/2010-A-13
KSPL 54 INS 6290/2010 2 VSPH 905/2010-A-13

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jiřího Kölbla, bytem Chebská 94/58, Karlovy Vary, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-7 ze dne 24.srpna 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-7 ze dne 24.srpna 2010 se mění tak, že se dlužníkovi Jiřímu Kölblovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-7 ze dne 24.8.2010 uložil Jiřímu Kölblovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 7.6.2010 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu a dlužníkem předložených příloh dovodil, že s ohledem na rozsah majetku a příjem dlužníka při absenci souhlasu věřitelů nebude možné řešit jeho úpadek oddlužením, ale zřejmě konkursem, popř. nepatrným konkursem. Proto s ohledem na předpokládanou výši odměny insolvenčního správce uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu v tomu přiměřené výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že zaplacení zálohy ve výši 50.000,-Kč přesahuje jeho možnosti a dostává ho do dalších finančních problémů. Poukazoval přitom na to, že již v insolvenčním návrhu soudu sdělil, že postupně rozprodal majetek, který vlastnil, aby mohl dostát svým závazkům a splatit pohledávky věřitelů ve výši cca 117 tisíc Kč. Vzhledem k příjmu 6.704,-Kč jeví se mu soudem stanovená výše zálohy nepřiměřenou. Současně vyjádřil přesvědčení, že ze svého příjmu bude schopen uspokojit pohledávky svých věřitelů minimálně v rozsahu 30%.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky

50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči třem věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 117 tisíc Kč, jež není schopen splácet, jeho majetek tvoří barevný televizor, rozhlasový přijímač a videopřehrávač a jeho měsíční příjem představuje invalidní důchod ve výši 6.704,-Kč. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude řešen buď oddlužením (bude-li zjištěno splnění všech zákonem vymezených podmínek), nebo nepatrným konkursem, přičemž žádný z těchto způsobů řešení úpadku nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů a rozsahu jeho majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení v tomto smyslu změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3.ledna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová