2 VSPH 899/2012-P13-9
KSHK 40 INS 20116/2011 2 VSPH 899/2012-P13-9

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve Věci dlužníků Jiřího Šůny a Aleny Šůnové, obou bytem Klicperova 2840, Dvůr Králové nad Labem, o odvolání Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Romanem Majerem, sídlem Vyskočilova 1326/5, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 20116/2011-P13-3 ze dne 21.května 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu V Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 20116/2011-P13-3 ze dne 21.května 2012 se potvrzuje.

Odůvodněnü

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávek Komerční banky, a.s. (dále jen odvolatel) v celkové Výši 70.109,40 Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Jiřího Šůny a Aleny Šůnové (dále jen dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 20116/2011-A-10 ze dne 21.12.2011 byl zjištěn úpadek dlužníků a zároveň bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Podáním doručeným soudu dne 20.1.2012 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení dvě pohledávky. Na přezkumném jednání konaném dne 17.2.2012 byla pohledávka č. 1 v celkové Výši 116.665,58 Kč zjištěna ve výši 93.461,18 Kč a popřena ve Výši 23.204,40 Kč a pohledávka č. 2 v celkové výši 137.851,17 Kč byla zjištěna ve výši 90.946,17 Kč a popřena ve výši 46.905,-Kč.

Vyrozuměním ze dne 29.2.2012 doručeným odvolateli dne 5.3.2012 vyrozuměl insolvenční správce v souladu s ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona odvolatele, jenž se nezúčastnil přezkumného jednání, o tom, že jeho nevykonatelné pohledávky popřel v celkové Výši 70.109,40 Kč co do důvodu a zároveň uvedl důvod popření. Lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřeným pohledávkám začala odvolateli plynout dne 18.2.2012 a skončila dne 21.3.2012. Odvolatel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřených pohledávek nepodal. Z tohoto důvodu insolvenční soud rozhodl podle ust. § 198 odst. 1 ve spojení s ust. § 185 insolvenčního zákona o odmítnutí přihlášky odvolatele v rozsahu popřených pohledávek a v tomto rozsahu ukončil jeho účast v insolvenčním řízení s tím, že odvolatel zůstává v řízení s pohledávkou v celkové Výši 184.407 ,35 Kč.

Proti tomuto usnesení se odvolatel Včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud rozhodl, že jeho přihláška je v popřené výši přihlášena po právu. Argumentoval zejména tím, že obě pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné. Přestože se jednalo o vykonatelné pohledávky, považoval je Však insolvenční správce za nevykonatelné. Odvolatel má zato, že za situace, kdy se jednalo o vykonatelné pohledávky, byl insolvenční správce povinen podat žalobu, jíž by se domáhal důvodnosti jejich popření. Protože to neučinil, neměla být přihláška odmítnuta.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta Však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají Vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do Výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve Výši nebo pořadí uvedeném při jej ím popren1.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuj e zvlášt přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníků dvě pohledávky, a to pohledávku č. 1 v celkové Výši 116.665,58 Kč a č. 2 v celkové výši 137.851,17 Kč, které jsou podle rozhodčích nálezů sp. zn. K/2010/01643 a K/2010/01358 vykonatelné. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 17.2.2012, byly obě pohledávky přezkoumány jako nevykonatelné, přičemž pohledávka č. 1 zjištěna ve Výši 93.461,18 Kč a popřena ve Výši 23.204,40 Kč představující náklady rozhodčího řízení a pohledávka č. 2 byla zjištěna ve Výši 90.946,17 Kč a popřena ve Výši 46.905,-Kč představující náklady rozhodčího řízení. Insolvenční správce přitom uvedl, že důvodem popření je nicotnost rozhodčích nálezů. Vyrozuměním ze dne 29.2.2012 doručeným dne 5.3.2012 byl odvolatel vyrozuměn o popření pohledávek i jeho důvodu a byl vyzván k podání žaloby. Žalobu na určení popřených pohledávek odvolatel nepodal.

Odvolací soud konstatuje, že prvotní (předběžné) posouzení, zda nárok přihlášený insolvenčním věřitelem je vykonatelný či nikoli, přísluší insolvenčnímu správci, jenž svůj názor vyjádří tím, že v seznamu přihlášených pohledávek dle ust. § 189 odst. 1 insolvenčního zákona vyznačí, zda považuje pohledávku za vykonatelnou či nevykonatelnou, že příslušného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom písemně vyrozumí, nebo tím, že sám uplatní své popření. Vyzve-li takto insolvenční správce, maje-byt nesprávně-zato, že přihlášená pohledávka není vykonatelná, insolvenčního věřitele k uplatnění nároku nebo jeho výše u soudu, je tím dána i aktivní legitimace tohoto věřitele k podání určovací žaloby ve smyslu ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona. Proto nepodá-li věřitel incidenční žalobu včas, soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne i pohledávku, již věřitel přihlásil jako vykonatelnou. Důvodností žaloby o určení pravosti nebo výše nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem se soud zabývá, i když dospěje k závěru, že přihlášená pohledávka žalujícího insolvenčního věřitele je pohledávkou vykonatelnou; v takovém případě však důkazní břemeno o tom,že uplatněná pohledávka není pohledávkou pravou nebo že v konkrétním rozsahu není důvodná co do výše, nese žalovaný insolvenční správce.

Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě měl insolvenční správce zato, že přihlášené pohledávky nejsou vykonatelné, takto byly přezkoumány, zčásti zjištěny a zčásti popřeny a odvolatel byl o popření řádně vyrozuměn, bylo na něm, aby podal určovací žalobu, a odvrátil tím případné následky předvídané v ust. § 185 insolvenčního zákona. Protože tak neučinil, soud prvního stupně nepochybil, když jeho přihlášku v rozsahu popřených pohledávek odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Kraj ského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 21.března 2013

JUDr. Jiří Kareta,v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová