2 VSPH 890/2012-P10-10
KSPH 37 INS 13876/2011 2 VSPH 890/2012-P10-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků a) Radoslava Jenčiho a b) Moniky Jenčiové, obou bytem U Stadionu 970, Mladá Boleslav, o odvolání GE Money Auto, s.r.o., sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-P10-2 ze dne 9.března 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-P10-2 ze dne 9. března 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-P10-2 ze dne 9.3.2012 odmítl přihlášku pohledávky GE Money Auto, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Radoslava Jenčiho a Moniky Jenčiové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27.1.2012 rozhodl o úpadku dlužníků a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 27.2.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 31.331,84 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím elektronické datové sítě, přičemž bylo zjištěno, že tato zpráva byla odeslána dne 28.2.2012 v 9 hod. 36 min. a doručena do ePodatelny insolvenčního soudu byla dne 28.2.2012 v 10 hod. 6 min., postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby rozhodl, že přihláška byla podána včas a v insolvenčním řízení k ní bude přihlíženo. V odvolání uvedl, že k opožděnému doručení přihlášky došlo pravděpodobně vlivem technické chyby, např. výpadkem elektronické komunikace. Tvrdil však, že ji odeslal včas, o čemž podle něj svědčí datum vyhotovení (24.2.2012), jímž je opatřena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné. Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až § 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 5.8.2011 ve 13 hod. 56 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13876/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 30.12.2011 o spojení věci ke společnému projednání s insolvenčním řízením vedeným vůči dlužnici zahájeným dne 5.8.2011 ve 14 hod. 51 min. a dne 27.1.2012 rozhodl o úpadku dlužníků (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 12 hod. 24 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-A-14 ze dne 27.1.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníků, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 27.2.2012.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení prostřednictvím datové schránky opožděně dne 28.2.2012 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

K odvolací argumentaci nelze než uvést, že vyjma poukazu na datum, jímž je přihláška opatřena, nenabídl odvolatel žádný důkaz k prokázání pravdivosti tvrzení, že přihlášku odeslal soudu včas, tj. nejpozději 27.2.2012. Skutečnost, že přihláška je opatřena datem 24.2.2012, takovým důkazem sama o sobě není. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 18. října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva