2 VSPH 889/2012-P2-10
KSPH 37 INS 17508/2011 2 VSPH 889/2012-P2-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Ivany Sejpkové, bytem Křivoklát 93, o odvolání Money service, a.s., sídlem Polská 2333, Kladno, zast. advokátem JUDr. Michalem Račokem, sídlem Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 17508/2011-P2-4 ze dne 7.května 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 17508/2011-P2-4 ze dne 7.května 2012 se mění tak, že se podání věřitele Money service, a.s. ze dne 20.dubna 2012 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 17508/2011-P2-4 ze dne 7.5.2012 rozhodl v insolvenčním řízení týkajícím se Ivany Sejpkové (dále jen dlužnice), že se přihláška pohledávky Money service, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 159.104,60 Kč odmítá pro opožděnost, a konstatoval, že se k ní nepřihlíží.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 24.2.2012, jímž rozhodl o úpadku dlužnice a o prohlášení konkursu na její majetek, vyzval věřitele, aby do 26.3.2012 přihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, a poučil je o tom, že se k přihláškám podaným opožděně nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.2.2012 a lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 26.3.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky označenou jako doplnění předchozí, včas podané přihlášky až dne 22.4.2012, postupoval soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se nově vyčíslená pohledávka neodmítá . V odvolání uvedl, že z obsahu podání je zjevné, že se nejedná o novou pohledávku, ale toliko o doplnění pohledávky již přihlášené, vedené v insolvenčním rejstříku pod č. P2-1, jímž toliko upravil výši příslušenství pohledávky ke dni předcházejícímu dni, kdy se konalo přezkumné jednání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle ust. § 173 odst. 2 téhož zákona se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle ust. § 173 odst. 3 téhož zákona lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Dle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 29.9.2011 v 9 hod. 32 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 17508/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 24.2.2012 o úpadku dlužnice (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 42 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 37 INS 17508/2011-A-19 ze dne 24.2.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty stanovil insolvenční soud na čtvrtek 26.3.2012.

V daném případě soud prvního stupně pochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení ze dne 8.12.2011 (soudu byla doručena dne 12.12.2011 a tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 18.1.2012 ve 14 hod. 17 min.) ve lhůtě stanovené k podání přihlášek pohledávek. Podání odvolatele ze dne 20.4.2012, jež bylo soudu doručeno dne 22.4.2012 v 10 hod. 56 min., nepochybně není novou přihláškou pohledávky, ale modifikací pohledávky již přihlášené, když jak z označení podání, tak z jeho obsahu plyne, že jím odvolatel toliko doplnil přihlášku pohledávek 1-3 o příslušenství spočívající v úrocích za období od 9.12.2011 do 23.2.2012. Jelikož se přezkumné jednání konalo u insolvenčního soudu dne 24.4.2012 od 12 hod. 15 min., je zřejmé, že odvolatel podal svůj návrh, jímž změnil výši přihlašované pohledávky, v souladu s požadavky ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona a že pro posouzení jeho podání jakožto nové přihlášky pohledávky a jeho odmítnutí nebyl žádný důvod.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se podání odvolatele ze dne 20.4.2012 neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 11.prosince 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová