2 VSPH 887/2016-B-48
KSPL 27 INS 9094/2013 2 VSPH 887/2016-B-48

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Mariana Šestiny, bytem Sedlecko 64, 338 24 Bušovice, t.č. Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, Kynšperk nad Ohří, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 9094/2013-B-35 ze dne 30. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 9094/2013-B-35 ze dne 30. března 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 9094/2013-B-35 ze dne 30.3.2016 zrušil schválené oddlužení Mariana Šestiny (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), stanovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a insolvenčnímu správci Mgr. Janu Zachariáši (dále jen správce) uložil, aby do 30 dnů ode dne doručení usnesení předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 9.5.2013 (č.d. A-9) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce ustanovil správce a usnesením ze dne 19.8.2013 (č.d. B-3) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Z pravidelných zpráv správce zjistil, že dlužník od počátku splátkový kalendář řádně neplnil. Podáním ze dne 12.3.2015 dlužník oznámil, že má nastoupit výkon trestu odnětí svobody. Ze zprávy správce ze dne 4.8.2015 (č.d. B-23) vyplynulo, že celkový předpoklad míry uspokojení nezajištěných věřitelů za celou dobu trvání oddlužení činí 3,95 %, a z jeho zprávy ze dne 21.10.2015 (č.d. B-25) vyplynulo, že předpoklad míry uspokojení nezajištěných věřitelů nadále klesá, v září 2015 činil 3,48 %. Podáním ze dne 16.1.2016 (č.d. B-31) dlužník mimo jiné sdělil, že má pohledávku za třetí osobou ve výši 181.000,-Kč, o jejíž existenci je vedeno řízení u Krajského soudu v Ostravě. Na jednání konané dne 19.1.2016 se dlužník nedostavil. Správce sdělil, že počínaje listopadem 2014 nehradí dlužník výživné na své nezletilé děti ve výši 2.000,-Kč, zálohy na odměnu a hotové výdaje správce ani splátky na úhradu pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Soud dospěl k závěru, že řádné plnění podmínek schváleného oddlužení nelze předpokládat ani za situace, kdy by byl dlužník propuštěn z výkonu trestu, neboť minimální splátka nutná ke splnění isir.justi ce.cz oddlužení by činila 12.520,-Kč a nelze očekávat, že by dlužník dosahoval příjmů, které by splátku v této výši umožnily. Nadto dlužník neposkytoval soudu a správci potřebnou součinnost. Soud uzavřel, že současná příjmová situace dlužníka neumožňuje uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30 %, dlužník po dobu oddlužení neposkytoval řádnou součinnost a neskýtá záruku dalšího řádného průběhu oddlužení. Tvrzenou pohledávku dlužníka ve výši 181.000,-Kč soud nezohlednil, neboť neměl k dispozici žádné údaje o průběhu a výsledku soudního řízení, jež je o ní vedeno. Cituje ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona uzavřel soud na tom, že dlužník dlouhodobě neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť nehradí pravidelně splátky ve stanovené výši a podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit. Z těchto důvodů rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a umožnil mu pokračovat v oddlužení. V odvolání uvedl, že se do úpadku dostal nezaviněně poté, co mu Peter Mindžák odcizil a naboural motorové vozidlo a způsobil mu tím škodu ve výši 181.000,-Kč, o niž je veden spor u Krajského soudu v Ostravě. Dlužník namítal, že pokud mu Peter Mindžák bude dlužnou částku splácet, umožní mu tím do září 2018 doplatit dlužné splátky. Nesouhlasil ani s tím, že by správci neposkytoval nezbytnou součinnost. Na jednání před odvolacím soudem potvrdil, že je od nástupu do výkonu trestu bez příjmů a nehradí výživné ani splátky schváleného oddlužení. Potvrdil, že řízení o žalobě na plnění částky 181.000,-Kč z titulu náhrady škody není dosud skončeno a doplnil, že z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pořádal o přiznání invalidního důchodu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud z těchto zjištění dovodil, že po schválení oddlužení neplnil dlužník podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení.

Ze skutečnosti, že je dlužník v současnosti bez jakýchkoliv postižitelných příjmů, přičemž přednostně je třeba hradit pohledávky na výživném ve výši 3.000,-Kč a nároky správce ve výši 1.089,-Kč měsíčně (a přednostně je třeba též uhradit již existující dluhy na výživném a na nárocích správce) a na pohledávky nezajištěných věřitelů, na něž dosud bylo uhrazeno pouze 12.922,-Kč, by bylo třeba-aby byly do původně předpokládaného skončení oddlužení uspokojeny alespoň v rozsahu 30 %-uhradit 254.683,50 Kč, čemuž by odpovídala částka 10.611,81 Kč měsíčně, dovodil odvolací soud, že ani do budoucna nemá dlužník zajištěn dostatečný příjem, a je proto zřejmé, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Shodně se soudem prvního stupně má odvolací soud rovněž za to, že dosud soudně nepřiznaná a neuhrazená pohledávka dlužníka je pro posouzení dlužníkovy platební schopnosti bez právního významu. Za této situace považoval odvolací soud za nadbytečné zabývat se tím, zda dlužník poskytoval správci dostatečnou součinnost.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 2. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík