2 VSPH 880/2012-P10-10
KSPA 48 INS 14956/2011 2 VSPH 880/2012-P10-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci manželů a) Jana Smékala a b) Vladimíry Smékalové, bytem Němčice, Zhoř 51, zastoupených advokátem Mgr. Martinem Červinkou, sídlem Čechova 396, Česká Třebová, o odvolání České kanceláře pojistitelů, sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Ľubomírem Vdovcem, sídlem Šumavská 416/15, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 14956/2011-P10-2 ze dne 16.dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 14956/2011-P10-2 ze dne 16.dubna 2012 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky České kanceláře pojistitelů neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení týkajícím se manželů Jana Smékala a Vladimíry Smékalové (dále jen dlužník a) a dlužník b), popř. dlužníci) rozhodl o tom, že se přihláška věřitelky č. 10 České kanceláře pojistitelů (dále též jen odvolatelka nebo Kancelář) odmítá a že právní mocí usnesení její účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 4.10.2011 (dále jen Usnesení) zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a věřitele vyzval, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři. Současně je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.10.2011, poslední den lhůty, kdy přihláška mohla být uplatněna tak připadl na den 3.11.2011. Protože odvolatelka přihlásila svoji pohledávku za dlužníkem a) ve výši 29.723,34 Kč (dále jen Pohledávka) až dne 6.2.2012, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud jako zjevně nesprávné změnil tak, že se přihláška Pohledávky neodmítá. V odvolání poukazovala na ust. § 24 odst. 4 věty druhé zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B ze dne 30.4.2009, z nichž dovodila, že se 2 Pohledávka, jejímž důvodem vzniku je náhrada za plnění podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, považuje za pohledávku, na níž se podle IZ hledí jako na přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud považoval v první řadě za vhodné upozornit na to, že v rámci režimu přihlašovaných pohledávek představují zvláštní skupinu pohledávky přihlášené ze zákona. Jde o pohledávky, o nichž-ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ-tento či jiný zákon stanoví, že jejich věřitelé mají právo na uspokojení, jež jinak přísluší jen přihlášeným pohledávkám, a to bez toho, že by tyto nároky do insolvenčního řízení přihlásili (museli přihlásit). Jde tedy o pohledávky, které sice podléhají přezkoumání, ale jejichž přihlášky se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek uplatněných přihláškou. Tento speciální režim vztahuje IZ např. na pohledávku manžela dlužníka vzniklou po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů, která se dle ust. § 275 IZ považuje za přihlášenou, nebo na pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka (finanční instituce), je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo anebo pobočka zahraniční banky podle ust. § 367 odst. 1 písm. f) IZ, které se dle ust. § 373 odst. 1 téhož zákona pokládají za přihlášené okamžikem prohlášení konkursu.

S odvolatelkou je nutno souhlasit v tom, že obdobnou úpravu zakotvuje také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ohledně nároku na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Ten totiž v ust. § 24 odst. 4 větě druhé prohlašuje regresní pohledávku za pohledávku, která se podle IZ považuje za přihlášenou. Odvolatelka přitom přiléhavě poukazovala na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B ze dne 30.4.2009, v němž tento soud vyslovil závěr, že pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dle § 24 odst. 4 věty druhé téhož zákona ve znění účinném od 1.1.2008 ve spojení s ust. § 165 odst. 2 IZ považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla. Tamtéž dodal, že to platí jedině za předpokladu, že v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popř. že věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a že se tak vždy stalo způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky při jejím přezkoumání.

Z obsahu spisu (č.l. P10-1) je přitom zřejmé, že Pohledávka, jež byla uplatněna přihláškou, již insolvenční soud napadeným usnesením jako opožděnou odmítl, byla odvolatelkou v insolvenčním řízení (takto kvalifikovaně) uplatněna. Za těchto okolností tedy platí, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že Pohledávka nemusela být přihlášena, a proto nepřicházelo v úvahu zkoumat, zda odvolatelka, která ji přesto přihlásila, podala přihlášku včas. Ohledně přihlášky Pohledávky tedy nemůže nastat následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, proto soud prvního stupně neměl žádného důvodu odmítat přihlášku odvolatelky a rozhodnout o ukončení její účasti v insolvenčním řízení. 3 Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28.srpna 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová