2 VSPH 878/2013-B-109
KSPH 39 INS 20541/2012 2 VSPH 878/2013-B-109

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka BEMARMARA CONSULTING, a.s., sídlem Černolesklá 1930, Benešov, zast. advokátem Mgr. Markem Vojáčkem, sídlem Týn 1049/3, Praha 1, o odvolání RAHAMA, s.r.o., sídlem Příkop 838/6, Brno, zast. advokátem JUDr. Adamem Rakovským, sídlem Václavská 316/12, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 20541/2012-B-71 ze dne 2. května 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek BEMARMARA CONSULTING, a.s. (dále jen dlužník) napadeným usnesením o návrhu ze dne 18.3.2013 doručeným soudu dne 20.3.2013, jímž se věřitel dlužníka RAHAMA, s.r.o. (dále jen odvolatel) domáhal toho, aby soud rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona o odmítnutí přihlášky evidované pod č. P63 věřitele Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. a přihlášek evidovaných pod č. P42 a P70 věřitele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. a ukončil jejich účast v insolvenčním řízení v rozsahu těchto přihlášek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 39 INS 20541/2012-A-11 ze dne 5.10.2012 rozhodl o úpadku dlužníka. Dne 11.1.2013 se uskutečnilo přezkumné jednání, na němž insolvenční správce i dlužník shodně popřeli mimo jiné pravost a výši přihlášených pohledávek věřitele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. evidovaných pod č. P42, P46, P69, P70 a P71 a pohledávky věřitele Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. evidované pod č. P63. Ve stejném rozsahu jako u popření správcem a dlužníka byly pohledávky těchto věřitelů popřeny postupem podle ust. § 200 insolvenčního zákona také věřitelem č. 4 BAEST Machinery Holding, a.s.

Věřitelé Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. a Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. se přezkumného jednání nezúčastnili a o popření svých pohledávek byli vyrozuměni dopisy insolvenčního správce, které jim byly doručeny dne 1.2.2013.

Podáním doručeným soudu dne 20.3.2013 podal odvolatel návrh na odmítnutí přihlášek pohledávek evidovaných pod č. P42, P63 a P70 s odůvodněním, že jak věřiteli Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o., tak věřiteli Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. již uplynula lhůta k podání žaloby podle ust. § 198 insolvenčního zákona, přičemž věřitel Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. nepodal žalobu vůbec a věřitel Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. podal žalobu jen v rozsahu pohledávek evidovaných pod č. P46, P69 a P71, nikoli tedy ohledně pohledávek evidovaných pod č. P42 a P70. Dle názoru odvolatele je tedy na místě odmítnout jejich přihlášky v rozsahu pohledávek, které žalovány nebyly. Podle soudu prvního stupně jsou ohledně všech pěti pohledávek přihlášených věřitele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. vedeny incidenční spory, v nichž je žalobcem věřitel BAEST Machinery Holding, a.s., a řízení jsou vedena pod sp. zn. 39 ICm 442/2013, 39 ICm 444/2013, 39 ICm 449/2013, 39 ICm 450/2013 a 39 ICm 452/2013. Totéž platí ohledně pohledávky věřitele Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. evidované pod č. P63, kde je žalobcem věřitel BAEST Machinery Holding, a.s. je vedeno pod sp. zn. 39 ICm 448/2013, S ohledem na probíhající incidenční spory bude se soud zabývat otázkou aktivní legitimace k vedení těchto sporů v jejich rámci. Pravomocné vyřešení této otázky bude podkladem pro případný další postup insolvenčního soudu. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že odmítne přihlášku pohledávky věřitele Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. evidovanou pod č. P63 a přihlášky pohledávek věřitele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o. evidované pod č. P42 a P70. V odvolání uvedl, že napadené usnesení není dostatečně odůvodněno a je v rozporu s insolvenčním zákonem, a obsáhle vysvětlil, proč měl soud prvního stupně jeho návrhu vyhovět.

Vrchní soud v Praze se prvé řadě zabýval otázkou přípustnosti odvolání proti napadenému usnesení a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 11 odst. 1 insolvenčního zákona rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti týkající se činnosti jednotlivých subjektů. Podle ust. § 91 insolvenčního zákona není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

V daném případě rozhodl soud prvního stupně napadeným o návrhu, jímž se odvolatel domáhal, aby soud rozhodl o odmítnutí přihlášených pohledávek. Nevydal tedy rozhodnutí, jímž by podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl přihlášku pohledávky, ale toliko negativně rozhodl o procesním podnětu účastníka řízení, neboť nedospěl k závěru, že jsou dány podmínky pro vydání rozhodnutí podle citovaného ustanovení. Protože insolvenční soud nemá zákonnou povinnost o takovém podnětu rozhodnout (insolvenční zákon takové rozhodnutí nepředpokládá), má toto rozhodnutí povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti dle ust. § 11 odst. 1 insolvenčního zákona, a odvolání proti němu proto přípustné není.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. za použití ust. § 7 insolvenčního zákona odvolání jako nepřípustné odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková