2 VSPH 877/2013-A-12
KSUL 79 INS 11888/2013 2 VSPH 877/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Evy Bejčkové, bytem Příční 220, Vysoká Pec, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 11888/2013-A-6 ze dne 6. května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 11888/2013-

A-6 ze dne 6. května 2013 se m ě n í tak, že se dlužnici Evě Bejčkové neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem ve výroku označeným usnesením uložil Evě Bejčkové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem došlým soudu prvního stupně 26.4.2013 domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může vyzvat insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Podle údajů uvedených v živnostenském rejstříku ukončila dlužnice provozování živnosti a nemá žádné zaměstnance, proto lze předpokládat, že nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace a její úpadek bude pravděpodobně řešen konkursem. Pokud se jedná o stanovení výše zálohy, vzal soud v potaz skutečnost, že v seznamu majetku dlužnice uvedla, že vlastní věci osobní potřeby a finanční prostředky na svém účtu. Dále vzal v potaz skutečnost, že ze seznamu závazků vyplývá, že dlužnice má velký počet věřitelů, a z tohoto důvodu lze předpokládat vyšší náročnost přezkoumávání přihlášek pohledávek ze strany insolvenčního správce. Vzhledem k tomu, že lze tedy důvodně předpokládat potřebu vysoké aktivity insolvenčního správce a vyšší náklady na jeho počáteční činnost, a přitom není možné zatížit těmito výdaji pouze státní rozpočet, rozhodl -2-KSUL 79 INS 11888/2013 soud o povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, která by pokryla počáteční náklady správce, ve výši uvedené ve výroku usnesení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že mzda, kterou pobírá je velmi nízká v důsledku exekucí. O movitý majetek přišla v důsledku konkursu vedeného na majetek manžela, nemá proto z čeho zálohu uhradit, přičemž by však finanční prostředky, které má zablokované na svém účtu, postačily na pokrytí odměny insolvenčního správce i na jeho hotové výdaje. Proto požadovala, aby odvolací soud vzal tyto skutečnosti v úvahu a rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze podle ust. § 108 odst. 1 věty in fine insolvenčního zákona uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka.

Z insolvenčního návrhu a z předložených příloh odvolací soud ověřil, že dlužnice má vůči devatenácti věřitelům závazky v celkové výši 3.158.072,-Kč, vlastní osobní věci a pohledávky v celkové výši 4.688,-Kč, na penzijním účtu má finanční prostředky ve výši 22.109,-Kč a na účtu č. 5680037001/5500 vedeném u Raiffeisenbank, a.s. má zablokované finanční prostředky ve výši 211.499,-Kč.

Z těchto zjištění odvolací soud dovodil, že dlužnici není nutné ukládat povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť na shora uvedeném bankovním účtu má částku 211.499,-Kč, z níž bude hradit náklady insolvenčního -3-KSUL 79 INS 11888/2013

řízení. V této souvislosti dlužno připomenout, že prohlášením konkursu získá podle ust. § 229 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona právo nakládat s nimi insolvenční správce, když podle ust. § 205 odst. 1 téhož zákona náleží v případě dlužnického insolvenčního návrhu do majetkové podstaty majetek patřící dlužníkovi ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek nabytý v jeho průběhu, což se vztahuje i na finanční prostředky zablokované z důvodu exekuce na bankovním účtu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 12. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová