2 VSPH 873/2016-B-25
KSUL 45 INS 15688/2014 2 VSPH 873/2016-B-25

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Martina Štěpiny, bytem Jirkovská 177, Údlice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 15688/2014-B-19 ze dne 13. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 15688/2014-B-19 ze dne 13. dubna 2016, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 45 INS 15688/2014-B-19 ze dne 13. 4. 2016 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Martina Štěpiny (dále jen dlužník) odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSUL 45 INS 15688/2014-B-15 ze dne 1. 3. 2016.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 1. 3. 2016 (č.d. B-15) rozhodl o změně splátkového kalendáře co do výše splátek tak, že namísto placení zabavitelné části mzdy stanovil splátku v paušální výši 11.400,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 3. 3. 2016 a lhůta k podání odvolání proti němu uplynula dnem 18. 3. 2016. Protože až dne 5. 4. 2016 doručil dlužník soudu odvolání proti němu, soud je podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděné odmítl. Pro úplnost připomněl, že podle ust. § 83 insolvenčního zákona není v insolvenčním řízení přípustné prominutí zmeškání lhůty.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal. V odvolání vysvětloval, že se v průběhu řízení při podávání opravných prostředků opakovaně mýlil, a proto v odvolání, jež mělo směřovat proti usnesení ze dne 1. 3. 2016 (č.d. A-15), nesprávně označil usnesení č.d. B-4 a obdobně v odvolání, jež mělo směřovat proti usnesení ze dne 24. 3. 2016 (č.d. B-17), nesprávně označil usnesení č.d. B-15. Podání opravných prostředků zdůvodnil tím, že aktuálně není schopen hradit splátky ve výši 11.400,-Kč měsíčně (podle výplatní pásky, již k odvolání připojil, činila jeho čistá mzda za březen 2016 částku 27.313,-Kč), resp. pokud by onemocněl nebo přišel o práci, nemohl by je splácet. Požadoval, aby mu byla stanovena pravidelná měsíční splátka ve výši 4.500,-Kč, jež by mu umožnila bezproblémové splácení splátkového kalendáře a zajistila by uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nejméně v rozsahu 50 %.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo krajského soudu vydané v občanském soudním řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ust. § 204 odst. 1 věty prvé téhož zákona se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje; opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně podle ust. § 208 odst. 1 téhož zákona odmítne. Podle ust. § 83 insolvenčního zákona není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že se dlužník podáním, jež není opatřeno datem a jež dne 4. 4. 2016 podal na pobočce České pošty, s.p. 430 07 Depo Chomutov 70, odvolal proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 15688/2014-B-15 ze dne 1. 3. 2016. To, že se jedná o odvolání právě proti tomuto usnesení, je zřejmé nejen z toho, že je dlužník v odvolání přesně označil, ale i z toho, že v odvolání polemizoval s tím, zda bude schopen hradit měsíční splátky ve výši 11.400,-Kč, jak soud rozhodl v usnesení ze dne 1. 3. 2016 (č.d. B-15). Vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty k podání odvolání byl pátek 18. 3. 2016 (usnesení, jež napadl odvoláním, bylo dlužníkovi doručeno vložením do schránky dne 3. 3. 2016), soud prvního stupně nepochybil, když opožděně podané odvolání dlužníka odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík