2 VSPH 868/2012-P1-14
KSHK 42 INS 15612/2011 2 VSPH 868/2012-P1-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Luboše Dörfla a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Václava Hrušky a Marie Hruškové, obou bytem Vestec 25, pošta Zaloňov, o odvolání PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice 2, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15612/2011-P1-7 ze dne 31. května 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15612/2011-P1-7 ze dne 31. května 2012 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávek PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 31.738,-Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 15612/2011-P1-7 ze dne 31.5.2012 odmítl přihlášku PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Václava Hrušky a Marie Hruškové (dále jen dlužníci) ve zbývající části pohledávky ve výši 31.738,-Kč a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel přihlásil dne 16.11.2011 nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 137.268,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 9.1.2012 popřeli insolvenční správce JUDr. Ing. Tomáš Matoušek (dále jen správce) a dlužníci přihlášenou pohledávku v rozsahu 105.530,-Kč, v rozsahu 31.738,-Kč byla pohledávka zjištěna. Písemné vyrozumění o popření pohledávky bylo odvolateli, který se přezkumného jednání nezúčastnil, doručeno dne 26.3.2012. Podáním ze dne 27.3.2012 vzal odvolatel přihlášku pohledávky zpět co do částky 87.332,35 Kč, soud vzal zpětvzetí na vědomí usnesením ze dne 11.4.2012, a usnesením ze dne 11.4.2012 odmítl zbývající část popřené pohledávky v rozsahu 18.197,65 Kč proto, že odvolatel nepodal určovací žalobu do konce lhůty k podání žaloby, jež skončila dne 10.4.2012. S poukazem na ust. § 198 odst. 1, § 178 a § 185 insolvenčního zákona dospěl soud k závěru, že po přezkoumání byla pohledávka zjištěna tak, že její skutečná výše (31.738,-Kč) činí méně než 50 % přihlášené částky (105.530,-Kč), a tudíž se k ní nepřihlíží ani v rozsahu, v němž byla zjištěna. Proto rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že po částečném zpětvzetí dosahovala celková výše přihlášené pohledávky 49.935,65 Kč. K části popřené pohledávky v rozsahu 87.332,35 Kč, kterou vzal zpět, již nelze přihlížet; z popěrného úkonu tak byla relevantní pouze částka 18.197,65 Kč. Přihlášená pohledávka, která po částečném zpětvzetí činila 49.935,65 Kč, tak byla popřena pouze co do výše 18.197,65 Kč, a byla zjištěna v částce 31.738,-Kč, tedy v rozsahu přesahujícím 50 % výše přihlášené pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě je pro rozhodnutí o odvolání zásadní, že insolvenční soud nerespektoval judikaturu Vrchního soudu v Praze (viz např. usnesení č.j. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14-7 ze dne 15.10.2010 nebo č.j. MSPH 59 INS 2357/2008, 2 VSPH 1022/2010-P8-8 ze dne 16.2.2011), dle níž je třeba shora citovaná ustanovení aplikovat na každou přihlášenou pohledávku samostatně, a nikoli na přihlášku jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Z toho, že formulář přihlášky umožňuje uvést více pohledávek na vložených listech jediné přihlášky s tím, že na závěrečné straně je třeba provést součet všech přihlášených pohledávek, nelze dovozovat, že suma pohledávek uplatněných jedinou přihláškou představuje pohledávku jedinou. Pokud by totiž nastala skutečnost, na jejímž základě by v insolvenčním řízení k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nebylo lze přihlížet, mělo by to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek i ohledně pohledávek, ohledně nichž taková skutečnost nenastala.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel ve skutečnosti přihlásil přihláškou za dlužníky nikoli jedinou, ale více nevykonatelných pohledávek v celkové výši 137.268,-Kč. Byť správce nevyzval odvolatele podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona k odstranění vady přihlášky, je zřejmé, že si byl této skutečnosti vědom. Z vyrozumění o popření ze dne 23.3.2012, v němž správce odkázal na přezkumné jednání konané u insolvenčního soudu dne 9.1.2012, totiž plyne, že správce i dlužníci popřeli pohledávku ve výši 47.628,-Kč představující smluvní pokutu, pohledávku ve výši 13.404,-Kč představující úroky za období 6.4.2010-10.11.2010, pohledávku ve výši 41.852,-Kč představující úrok dle splátkového kalendáře za období po 10.11.2011 a pohledávku ve výši 2.646,-Kč, u níž věřitel nedoložil titul, zatímco uznali pohledávky odvolatele na úhradu jistiny úvěru a smluvní pokutu za vystavení upomínek ve výši 30.416,-Kč, resp. 1.322,-Kč, což celkem činí 31.738,-Kč.

Jelikož tyto dvě pohledávky v celkové výši 31.738,-Kč byly v insolvenčním řízení zjištěny, insolvenční soud pochybil, když ve vztahu k nim aplikoval nesprávně ust. § 178 insolvenčního zákona. Za těchto shora popsaných okolností totiž nebyl dán důvod k postupu dle ust. § 185 téhož, neboť zpětvzetí části přihlášky i nepodání incidenční žaloby se těchto zjištěných pohledávek netýkalo.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávek odvolatele ve výši 31.738,-Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva