2 VSPH 859/2016-A-44
MSPH 88 INS 15712/2015 2 VSPH 859/2016-A-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužnice Sandry Chudomelové, nar. 2. 5. 1970, bytem Pod Habrovkou 75/6, Praha 6, zahájené na návrh INTER FINANZPARTNER, SE, IČO 03581381, sídlem Anny Letenské 1197/3, Praha 2, zast. advokátem JUDr. Michalem Franěm, sídlem Masaryka 364/23, Praha 2, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 88 INS 15712/2015-A-37 ze dne 1. března 2016,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením na návrh INTER FINANZPARTNER, SE rozhodl o zjištění úpadku Sandry Chudomelové (dále jen dlužnice) a prohlásil na její majetek konkurs (body I. a II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Zapletala (bod III. výroku), a rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). Do dalších bodů výroku promítl účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu, a na den 26. 5. 2016 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

Proti bodům I. až III. výroku tohoto usnesení Městského soudu v Praze podala dlužnice blanketní odvolání, které slíbila doplnit do 2 týdnů.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) dlužnice neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), soud prvního stupně ji usnesením č. j. MSPH 88 INS 15712/2015-A-40 ze dne 4. 4. 2016 (dále jen Výzva) vyzval, aby do 3 dnů od doručení Výzvy doplnila odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil ji o tom, že v případě neodstranění vytčených nedostatků bude odvolání odmítnuto. Dlužnice ovšem na Výzvu, jež jí byla doručena dne 18. 4. 2016, nereagovala.

Podle ust. § 205 odst. 1 OSŘ, jež se dle ust. § 7 insolvenčního zákona přiměřeně použije i v insolvenčním řízení, v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). isir.justi ce.cz

Z ust. § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé (jako tomu bylo v tomto případě-viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 30/2010 ze dne 20. 1. 2011 uveřejněné pod č. 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (ust. § 43 a § 209) žádné odvolací důvody.

Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů brání samo o sobě jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel. Obsah podání (odvolání) dlužnice ovšem těmto požadavkům neodpovídá.

Jelikož dlužnice vytčené nedostatky podání neodstranila, nezbylo odvolacímu soudu než její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 OSŘ za použití ust. § 211 téhož zákona odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík