2 VSPH 856/2012-B-44
KSPL 54 INS 4344/2010 2 VSPH 856/2012-B-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vďci dlužník a) Magdy Nďmcové a b) Jind icha Nďmce, obou bytem Alej Svobody 882/60, Plzeě 1, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8 ze dne 9. listopadu 2011 ve znďní opravných usnesení .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-17 ze dne 10. února 2012 a .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-30 ze dne 27. dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8 ze dne 9. listopadu 2011 ve znďní opravných usnesení .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-17 ze dne 10. února 2012 a .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-30 ze dne 27. dubna 2012 se v bodď II. výroku p o t v r z u j e .

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8 ze dne 9.11.2011 schválil oddlužení manžel Magdy Nďmcové a Jind icha Nďmce (dále též jen dlužník a dlužnice, pop . dlužníci) plnďním splátkového kalendá e (bod I. výroku), uložil jim, aby po dobu následujících pďti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištďných vď itel platili nezajištďným vď itel m prost ednictvím insolven ního správce nejpozdďji ke každému poslednímu dni v mďsíci z p íjm , které získají po schválení oddlužení, ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky, p i emž z této ástky správce nejprve vyplatí zálohu na odmďnu a hotové výdaje ve výši uvedené v bodď III. výroku a zbytek rozdďlí mezi nezajištďné vď itele v pomďru stanoveném v tomto bodď výroku. První termín takto ur ených plateb je stanoven do konce mďsíce následujícího po mďsíci, v nďmž nastanou ú inky schválení oddlužení. Sou asnď zamítl návrh dlužník , kterým se domáhali snížení splátek v režimu oddlužení o 10.000,-K mďsí nď oproti zákonem ur eným mďsí ním splátkám (bod II. výroku). Insolven nímu správci p iznal zálohu na odmďnu ve výši 750,-K a na náhradu hotových výdaj ve výši 150,-K v etnď DPH (bod III. výroku). Plátc m všech p íjm dlužník p ikázal provádďt stanovené mďsí ní srážky podle platných právních p edpis a vyplácet je insolven nímu správci (bod IV. výroku). Insolven nímu správci uložil plnit povinnosti uvedené v bodď V. výroku a vď itel m povinnosti uvedené v bodď VI. výroku a pod bodem VII. výroku rozhodl, že insolven ním správcem dlužník je Ing. Petr Ko árek.

V od vodnďní usnesení soud zejména uvedl, že se návrhy došlými soudu dne 26.4.2010 dlužníci domáhali zjištďní úpadku a povolení oddlužení plnďním splátkového kalendá e. Usnesením .j. KSPL 54 INS 4344/2010-A-20 ze dne 25.2.2011 spojil soud obď ízení ke spole nému projednání, usnesením .j. KSPL 29 INS 4344/2010-A-23 ze dne 9.3.2011 rozhodl o úpadku dlužník a povolil jeho ešení oddlužením. Do insolven ního ízení p ihlásilo pohledávky jedenáct vď itel . Celková výše p ihlášených a zjištďných pohledávek vď itel dlužnice iní 808.139,77 K , celková výše p ihlášených a zjištďných pohledávek vď itel dlužníka iní 2.146.287,16 K a sou et p ihlášených pohledávek v i dlužník m iní 2.954.426,93 K . Celková výše p ihlášených pohledávek vď itel v ástkách zahrnutých do splátkového kalendá e iní celkem 2.265.827,71 K . P i rozhodování o zp sobu ešení úpadku dlužník vyšel soud prvního stupnď ze zjištďní, že s ohledem na o ekávané p íjmy (v sou asné dobď iní isté p íjmy dlužník celkem 38.300,-K mďsí nď) jsou dlužníci po úplné úhradď pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveě pohledávkám za majetkovou podstatou schopni uhradit takovou hodnotu plnďní, která by po dobu 5 let pro nezajištďné vď itele uvedené ve výroku II. inila nejménď 30 % jejich pohledávek.

Podáním ze dne 22.7.2011 doru eným soudu dne 25.7.2011 navrhli dlužníci snížení splátek o 10.000,-K . Jako d vod uvedli možnost splácení v ádných termínech.

Soud se proto dále zejména zabýval zkoumáním splnďní podmínky dosažení úhrady 50 % pohledávek vď itel v pďtiletém období trvání splátkového kalendá e p i stanovení dlužníky navržených splátek a dospďl k závďru, že by došlo k úhradď pohledávek v celkové výši 994.080,-K , vď itel m by se tedy dostalo plnďní p ibližnď v rozsahu 43 % jejich pohledávek (vy ísleno již bez zálohy na odmďnu insolven nímu správci). Z tohoto d vodu návrhu dlužník na stanovení nižších splátek podle ust. § 389 odst. 4 insolven ního zákona nevyhovďl, nebo není dán d vodný p edpoklad, že by hodnota plnďní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištďní vď itelé, inila p i navržené výši splátek 50 nebo více procent jejich pohledávek.

Proti tomuto usnesení se dlužníci v as odvolali s tím, že nepožadovali snížení splátek o 10.000,-K mďsí nď, ale o snížení na 10.000,-K mďsí nď za každého z nich. V takovém p ípadď by totiž za pďt let uhradili 1.200.000,-K , tedy ástku, která je vyšší než 50 % pohledávek nezajištďných vď itel .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m: Odvolací soud v prvé adď konstatoval, že si soud prvního stupnď opat il pro své rozhodnutí dostatek d kaz , z nichž dovodil správná skutková zjištďní a z nichž dovodil také správný právní závďr o stanovení výše splátky pro plnďní splátkového kalendá e.

Podle ust. § 398 odst. 3 insolven ního zákona je dlužník p i oddlužení plnďním splátkového kalendá e povinen po dobu pďti let mďsí nď splácet nezajištďným vď itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky. Tuto ástku rozvrhne dlužník mezi nezajištďné vď itele podle pomďru jejich pohledávek zp sobem ur eným v rozhodnutí insolven ního soudu o schválení oddlužení. Zajištďní vď itelé se uspokojí z výtďžku zpenďžení zajištďní; p i tomto zpenďžení se postupuje obdobnď podle ustanovení o zpenďžení zajištďní v konkursu.

Podle ust. § 391 odst. 2 insolven ního zákona m že dlužník, který navrhuje oddlužení plnďním splátkového kalendá e, v návrhu na povolení oddlužení požádat insolven ní soud o stanovení nižších než zákonem ur ených mďsí ních splátek. V takovém p ípadď musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných mďsí ních splátek nebo zp sob jejich ur ení a vysvďtlit d vody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dot eno.

Podle ust. § 398 odst. 4 insolven ního zákona m že insolven ní soud dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, stanovit jinou výši mďsí ních splátek. U iní tak jen tehdy, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnď p edpokládat, že hodnota plnďní, které p i oddlužení obdrží nezajištďní vď itelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnďní, na které se tito vď itelé s dlužníkem dohodli. P itom dále p ihlédne k d vod m, které vedly k dlužníkovď úpadku, k celkové výši dlužníkových závazk , k dosavadní a o ekávané výši dlužníkových p íjm , k opat ením, která dlužník iní k zachování a zvýšení svých p íjm a ke snížení svých závazk , a k doporu ení vď itel . Dlužníkovým návrhem jiné výše mďsí ních splátek není insolven ní soud vázán. K opoždďné žádosti insolven ní soud nep ihlíží.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci vzhledem k tomu, že soudem nebyli ádnď pou eni o možnosti stanovení nižších splátek, podáním ze dne 22.7.2011 doru eným insolven nímu soudu dne 25.7.2011 navrhli snížení mďsí ních splátek o 10.000,-K . Jako d vod uvedli možnost splácení v ádných termínech. Ze zjištďní soudu prvního stupnď vyplývá, že v p ípadď výše splátky navržené dlužníky by došlo k úhradď pohledávek v celkové výši 994.080,-K , tedy vď itel m by se dostalo plnďní p ibližnď v rozsahu 43 % jejich pohledávek (vy ísleno bez zálohy na odmďnu insolven nímu správci). Z toho je z ejmé, že návrhu dlužník na stanovení nižších splátek nebylo možné vyhovďt. Tvrzení dlužník v odvolání, že požadovali snížení splátek na 10.000,-K mďsí nď za každého z nic, jednak neodpovídá tomu, co skute nď požadovali, jednak ze zprávy insolven ního správce o plnďní oddlužení za období od ervence do prosince 2012 vyplývá, že splátky obou dlužník iní dohromady 17.196,-K mďsí nď, a stanovením mďsí ní splátky ve výši 10.000,-K každému z nich proto nedojde ke snížení výše splátek.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužník d vodným a podle ust. § 219 ob anského soudního ádu usnesení soudu prvního stupnď v napadeném bodď II. výroku potvrdil.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má- li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Njevyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 15. b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva