2 VSPH 851/2014-B-12
MSPH 60 INS 35680/2013 2 VSPH 851/2014-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Zdeňka Krále, bytem Zámek 1, Zruč nad Sázavou, adresa pro doručování: V Křovinách 16, 140 00 Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 35680/2013-B-6 ze dne 25. března 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 35680/2013-B-6 ze dne 25. března 2014 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 35680/2013-B-6 ze dne 25.3.2014 neschválil oddlužení Zdeňka Krále (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod III.) a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na návrh dlužníka rozhodl usnesením ze dne 6.1.2014 (č.d. A-9) o jeho úpadku, povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Karla Knypla (dále jen správce), dlužníkovi uložil, aby od povolení oddlužení hradil správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a aby mu poskytl součinnost při zjišťování majetkové podstaty, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, na něž dlužníka předvolal a poučil ho o následcích v případě, že nebude plnit uložené povinnosti. Ze zprávy správce ze dne 11.2.2014 soud zjistil, že se správci nepodařilo dlužníka kontaktovat, neboť nepřebíral zásilky zaslané na jeho adresu uvedenou v insolvenčním návrhu ani správce nekontaktoval. Na schůzi věřitelů konané dne 6.3.2014 k dotazu soudu správce uvedl, že mu dlužník dosud žádnou zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů neuhradil, a navrhl, aby oddlužení dlužníka nebylo schváleno a aby byl jeho úpadek řešen konkursem. Věřitelé se na schůzi nedostavil a způsob řešení úpadku dlužníka soudu nenavrhli.

S poukazem na ust. § 395 odst. 2 a § 405 odst. 1 insolvenčního zákona, jež v odůvodnění citoval, uzavřel soud na tom, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, neboť neplní povinnost hradit správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, k přezkumnému jednání a na schůzi věřitelů se bez omluvy nedostavil, není kontaktní, na výzvy správce nereaguje a součinnost při zjišťování majetkové podstaty mu neposkytl. Jeho nedbalý a lehkomyslný přístup znemožňuje dle soudu úspěšný průběh oddlužení. Proto řešení jeho úpadku oddlužením neschválil a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a umožnil mu řešit jeho úpadek oddlužením plněním splátkového kalendáře. V odvolání uvedl, že situace popsaná soudem prvního stupně nastala z důvodu nedopatření na jeho straně. Od ledna se totiž na adrese, již uvedl v insolvenčním návrhu, nezdržoval, neboť byl nemocen, po dobu nemoci byl u rodičů a jeho spolubydlící mu žádnou korespondenci nepředali. Neuvědomil si, že by měl soudu nahlásit aktuální adresu, a nepředpokládal, že ho žádný z jeho spolubydlících nebude informovat o došlé poště. Protože nemá přístup na internet, nemohl sledovat průběh řízení ani přes stránky justice. Kdyby mu byly známy všechny skutečnosti týkající se průběhu řízení, byl by se se správcem spojil a dostavil by se na přezkumné jednání. Do Prahy se vrátil dne 23.3.2014. Poté, co zjistil, jaká situace v řízení nastala, chtěl by ji vyřešit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 389 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání. Podle ust. § 405 odst. 1 a 2 téhož zákona neschválí insolvenční soud oddlužení, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ust. § 395 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (odst. 2).

Z odůvodnění napadeného usnesení je zřejmé, že insolvenční soud rozhodl o neschválení oddlužení dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek vycházeje ze zjištění, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře na předepsaném formuláři opatřeném datem 21.11.2013 (jeho podpis byl ověřen dne 9.12.2013 Českou poštou, s.p.) prostřednictvím České pošty, s.p., 301 00 Plzeň 1 dne 10.12.2013 (insolvenčnímu soudu byl doručen dne 11.12.2013). Přestože byl dle údajů uvedených v občanském průkaze ohlášen k trvalému pobytu na adrese Zámek 1, Zruč nad Sázavou, uvedl v insolvenčním návrhu jako adresu svého bydliště (tj. místo, kde se trvale zdržuje) V Křovinách 16, Praha 4. Soud prvního stupně usnesením ze dne 6.1.2014 (č.d. A-9) mimo jiné rozhodl o jeho úpadku, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil správce do funkce, vyzval věřitele k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, dlužníkovi uložil, aby od povolení oddlužení hradil správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a aby mu poskytl součinnost při zjišťování majetkové podstaty, na den 6.3.2014 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, na něž dlužníka předvolal a poučil ho nejen o nezbytnosti jeho účasti na nich, ale i o následcích spočívajících v neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek v případě, že uložené povinnosti nebude plnit. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno vložením do domovní schránky na adrese, kterou označil v insolvenčním návrhu. Přezkumného jednání a schůze věřitelů se dlužník bez omluvy nezúčastnil a ani další povinnosti, jež mu soud uložil usnesením ze dne 6.1.2014 (č.d. A-9) nesplnil. Dle názoru odvolacího soudu nemohou tato zjištění vést k jinému závěru než k tomu, k němu dospěl soud prvního stupně, tj. k vyhodnocení přístupu dlužníka k plnění jeho povinností v insolvenčním řízení jakožto lehkomyslného či nedbalého. Argumenty, jimiž dlužník v odvolání zdůvodňoval neplnění uložených povinností, pak toliko tento závěr umocňují, vždyť bylo toliko na něm, aby soudu sdělil, že onemocněl a po dobu nemoci se bude zdržovat na jiné adrese, než uvedl v insolvenčním návrhu, popřípadě aby na tuto skutečnost upozornil soud bez odkladu poté, kdy se (dle vlastního tvrzení) vrátil dne 23.3.2014 do Prahy, aby svá tvrzení doložil a předešel tak vydání napadeného rozhodnutí. Nic z toho však neučinil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, napadené usnesení proto jako věcně správné podle ust. § 219 občanského soudního řádu v bodech I. a II. výroku potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová