2 VSPH 845/2015-B-41
KSUL 74 INS 13064/2014 2 VSPH 845/2015-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Roudníky 55, Chabařovice, IČO 69298386, zast. advokátkou Mgr. Bc. Janou Zajíčkovou, sídlem Luční 241, Chabařovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 13064/2014-B-18 ze dne 7. října 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že schvaluje oddlužení Ireny anonymizovano (dále jen dlužnice) zpeněžením majetkové podstaty, v bodě II. výroku deklaroval, že insolvenční správkyní je Ing. Soňa Krčová (dále jen správkyně), označil majetek náležející do majetkové podstaty dlužnice (bod III. výroku), správkyni uložil, aby mu do 7 dnů předložila zprávu o změně stanoviska k pohledávkám věřitelůMgr. Jiřího Malysiaka a Dr. Ing. Luďka Dluhoše, popř. kopie vyrozumění o popření jejich pohledávek spolu s doklady o jejich doručení, a aby mu každých šest měsíců podávala písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení (body IV. a V. výroku), a konstatoval, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 3.11.2014 odvolání a argumentovala tím, že soudu prvého stupně darovací smlouvou doložila, že jí dcera, jež má stálý příjem, pomůže se zaplacením dluhů, a oddlužení by proto mělo být řešeno formou splátkového kalendáře. Požádala zároveň o ustanovení zástupce z řad advokátů. V doplnění odvolání ze dne 25.11.2014 a 29.1.2015 (prostřednictvím ustanoveného zástupce) rozšířila svoji argumentaci tak, že správkyně nepostupovala v řízení řádně, neboť nepopřela neexistující pohledávky některých věřitelů a nesprávně ji poučila o minimální výši plnění z darovací smlouvy potřebného ke splnění splátkového kalendáře.

Soud prvého stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě ze dne 30.4.2015 (č.l. B-34 spisu) vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo dlužnici doručeno dne 10.10.2014 a odvolání bylo podáno osobně do podatelny insolvenčního soudu dne 3.11.2015; dle závěrů insolvenčního soudu přitom připadl poslední den lhůty k podání odvolání na 25.10.2015 a odvolání bylo podáno včas.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ust. § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále též osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Ust. § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z doručenky dokládající postup pošty při doručování písemnosti dlužnici (viz vedlejší dokument k č.d. A-18) zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručeno do vlastních rukou dlužnice v pátek 10.10.2014; patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak dle ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout následujícího dne a dle odst. 2 téhož ustanovení uplynula v pondělí 27.10.2014 (patnáctý den lhůty připadl na sobotu 25.10.2014). Dlužnice přitom osobně podala odvolání do podatelny Krajského soudu v Ústí nad Labem až dne 3.11.2014, tedy zjevně opožděně. Závěry soudu prvého stupně, že posledním dnem lhůty k podání odvolání bylo dne 25.10.2015 a že odvolání bylo podáno včas, tak nemají opodstatnění.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání v rozporu s ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. nerozhodl soud prvého stupně, učinil tak dle ust. § 218a téhož zákona odvolací soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná