2 VSPH 844/2016
č. j. KSPH 62 INS 4298/2016 2 VSPH 844 / 2016 A 23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a ]UDr. Petra Vaňouse ve věci dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano bytem Dolní Zimoř 20, 277 21 Dolní Zimoř zastoupený advokátkou JUDr. janou Bednářovou sídlem Šrobárova 23, Praha 3 o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 62 INS 4298/2016-Aw11 ze dne 31. března 2016 takto: Usneseni Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 62 INS 4298 / 2016-A 11 ze dne 31. března 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání, jež dlužník podal proti usnesení téhož soudu č. j. KSPH 62 INS 4298/2016-A-7 ze dne 25. 2. 2016, jímž byl odmítnut jeho insolvenční návrh (dále jen Usnesení).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že Usnesením byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 2. 3. 2016. Konstatoval, že dlužník podal odvolání proti Usnesení až dne 29. 3. 2016, a cituje příslušná ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) vysvětlil, že patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula marně, neboť Usnesení nabylo právní moci dne 18. 3. 2016 a dlužník podal odvolání k poštovní přepravě až dne 19. 3. 2016 (správně 29. 3. 2016), a tedy po uplynutí zákonné lhůty k podání odvolání. Proto postupoval dle ust. Š 208 odst. 1 o. s. ř. a odvolání jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. Argumentoval tím, že mu bylo Usnesení doručeno doporučenou poštovní zásilkou a uloženo na provozovně České pošty, s.p., dne 2. 3. 2016; o tomto mu byl ve schránce zanechán odkaz (úložní lístek s instrukcí ohledně vyzvednuti) s tím, že úložní doba plyne do 14. 3. 2016 (desátý den úložní doby připadl na den pracovního klidu), a teprve v tento den, tedy 14. 3. 2016, si zásilku skutečně vyzvedl. Zdůraan přitom, že obsahem soudní zásilky bylo Usnesení, jež mj. obsahovalo poučení o tom, že lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení; tím se dlužník řídil, když zásilku, jejíž úložní lhůta trvala do 14. 3. 2016, v tento den skutečně převzal a lhůtu k podání odvolání- jež mu dne 14. 3. 2016 počala plynout a doběhla dne 29. 3. 2016 ' dodržel. Dále zpochybňoval závěr soudu o doručení Usnesení dne 2. 3. 2016 a namítal, že dle poučení České pošty, s.p., trvala úložní lhůta do 14. 3. 2016, přičemž žádná jiná zásilka toho dne (ani v jiné dny) mu od soudu nepřišla. Vyslovil proto domněnku, že mu sogd opomněl nějakou jím zamýšlenou zásilku odeslat, případně zaměnil dodejky doručované Ceskou poštou, s.p., a vycházel tak z dodejky patřící k jinému případu. Nad rámec uvedeného poukazoval též na to, že

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

2 VSPH 84472016 neodpovídá datace zveřejnění dokumentů v insolvenčním rejstříku dnům jejich skutečného zveřejnění, když např. usnesení č. d. A ll suvedením údaje zveřejnění 1. 4. 2016 bylo ve skutečnosti zveřejněno teprve dne 8. 4. 2016. Na základě uvedeného pak uzavřel, že procesní lhůtu k podání odvolání nezmeškal. V doplnění odvolání dlužník uvedl, že:

dne 2. 3. 2016 obdržel od Krajského soudu v Praze písemnost v obálce typu III, na jejíž doručence bylo vyznačeno, že obsahuje usnesení KSPH 62 INS 4298/2016 A-11, avšak ve skutečnosti obsahovala vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení (č. d. A 3); fikce doručení této písemnosti nastala dne 2. 3. 2016

stejného dne bylo dlužníku vhozeno do poštovní schránky oznámení o uložení (dalši) písemnosti na poštovním úřadě jednalo se o písemnost v obalce typu I., přičemž na doručence obálky bylo vyznačeno, že obsahuje vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení (č. d. A 3), avšak ve skutečnosti obsahovala usnesení č. j. KSPH 62 INS 4298/2016 A 11

usnesení č. j. KSPH 62 INS 4298/2016 A 11 bylo uloženo na poštovním úřadě pro adresáta dne 2. 3. 2016, fikce jeho doručení nastala tedy dne 13. 3. 2016

insolvenční soud o této skutečnosti nevěděl, a proto měl za to, že vpřípadě předmětných písemností byly splněny podmínky pro vznik právní fikce jejich doručení opačně, než jak tomu bylo ve skutečnosti; vzhledem k tomu, že je doručení vadné, nemůže k fikci dojít

účinky doručení dne 13. 3. 2016, měla lhůta pro podání odvolání uplynout dne 27. 3. 2016; vzhledem k tomu, že tento den, jakož i den následují, byly dny pracovního klidu (neděle a Velikonoční ponděli , uplynula dne 29. 3. 2016

odvolání do Usnesení (č. d. A 7) bylo podáno dne 29. 3. 2016, a tedy v zákonné lhůtě pro podání odvolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. Š 212 a 212a o. s. ř., a aniž v souladu s ust. Š 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ve smyslu ustanovení 5 71 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá vtom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Při zvláštním doručení soud doručuje do vlastních rukou, tedy postupem podle 5 49 o. s. ř., tam, kde to insolvenční zákon výslovně ukládá (5 75 odst. 1 IZ). Tento postup, tj. doručení do vlastních rukou, zákon předepisuje v ustanoveních $ 75, 5 76, S 77, S 82, 5 103, $ 107, $ 113, předepisuje doručení zvlášť, soud usnesení doručuje postupem podle 5 50 o. s. ř. Je třeba zdůraznit, že vhodil li doručuj1c1 orgán písemnost do domovní schránky adresáta v souladu se zákonem, nemá zásadně žádný právní význam okolnost, kdy se písemnost k adresátu dostala, příp., že se k němu nedostala vůbec, byly li podmínky pro daný postup splněny.

Z obsahu spisu odvolací soud vdané vec1 zjistil, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (č. d A 3) byla dlužníku doručována do vlastních rukou obálkou typu I. (viz doručenku coby

" V vedlejší dokument k č. d. A 3, v níž je dorucovaná písemnost označena jako usnesení č. d. A 3)

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

11.

12.

13.

14. přičemž dne 2. 3. 2016 byla písemnost doručujícírn orgánem uložena a připravena k vyzvednutí, jelikož dlužník nebyl při doručování zastižen; dne 14. 3. 2016 byla dlužníkem vyzvednuta.

Usnesení (č. d. A 7) bylo dlužníku doručováno obálkou typu III. (viz doručenku coby vedlejší dokument k č. d. A 7, v níž je doručovaná písemnost označena jako Usnesení č. d. A 7), přičemž doručovaná písemnost byla doručujícím orgánem vhozena do domovní schránky dlužníka dne 2. 3. 2016, neboť nebyl při doručování zastižen.

Dle ust. $ 50 odst. 1 o. s. ř. nezastihl li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Doručenka je listinou, jež má povahu listiny veřejné a od listin soukromých se liší svou důkazní silou; potvrzuje, není li prokázán opak, pravdivost toho, co je v ní osvědčeno (Š 134 o. s. ř..) Uvedený důsledek lze ovšem spojovat jen s takovou doručenkou, jež obsahuje všechny náležitosti. Důsledek toho, že doručenka má povahu veřejné listiny, a toho, co obsahově potvrzuje, je tudíž ten, že je na účastníku, který tvrdí opak (oproti údajům uvedeným v doručence), že stanovený postup doručování dodržen nebyl nebo že se v místě doručování nezdržoval, aby ke svým tvrzením nabídl důkazy a jejich prostřednictvím tato opačná tvrzení prokázal; na tomto účastníku tedy spočívá tzv. důkazní břemeno (viz usnesení Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. 30Cdo 2514/99).

V daném případě z obsahu doručenky jež má všechny náležitosti požadované ust. Š 50g odst. 1 a 5 o. s. ř. od zásilky, jíž bylo dlužníku doručováno Usnesení (jež bylo na doručence správně označeno jako usnesení č. d. A 7), vyplývá, že byla písemnost dne 2. 3. 2016 vhozena do dlužníkem užívané schránky, a proto účinky jejího doručení nastaly dle ust. Š 50 odst. 1 o. s. ř. téhož dne. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti Usnesení (o níž byl dlužník v Usnesení řádně poučen) tak počala běžet následujícím dnem po doručení Usnesení, tedy ve středu 3. 3. 2016, a skončila ve čtvrtek 17. 3. 2016. Protože dlužník podal odvolání na elektronickou podatelnu insolvenčního soudu až dne 29. 3. 2016, dospěl odvolací soud-stejně jako soud prvého stupně-k závěru, že je podal opožděné; soud prvého stupně proto nepochybil, když je podle ust. Š 208 odst. 1 o. s. ř. bez dalšího odmítl.

K odvolací argumentaci o záměně doručovaných písemností insolvenčním soudem je třeba uvést, že dlužník k prokázání svých tvrzení nenabídl žádné relevantní důkazy (nabídl toliko oboustranný sken obálky typu I. od usnesení č. d. AS a screenshot obrazovky insolvenčního rejstříku k prokázání pozdějšího zveřejnění usnesení č. d. A 11), a neunesl proto v tomto směru důkazní břemeno. Navíc se ve světle toho, že v odvolání výslovně uvedl, že mu žádná jiná zásilka dne 2. 3. 2016 (ani v jiné dny) od soudu nepřišla, zatímco v doplnění odvolání tvrdil, že mu téhož dne byla od insolvenčního soudu do schránky vhozena jedna zásilka a oznámení o uložení zásilky druhé, již si vyzvedl dne 14. 3. 2016, jeho tvrzení jeví nevěrohodným a účelovým. V doplnění odvolání navíc argumentuje tím, že došlo k záměně usnesení č. d. Anš, tedy vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, s usnesením č. d. A-11, tedy napadeným usnesením o odmítnutí odvolání, a nikoli s Usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Námitka pozdějšího zveřejnění odvoláním napadeného usnesení v insolvenčním rejstříku je pak pro posouzení důvodnosti odvolání zcela irelevantní. Odvolací soud však pro úplnost považoval za potřebné doplnit, že údaj o datu a čase zveřejnění dokumentu vinsolvenčním rejstříku je k jednotlivým položkám přiřazován automaticky programem lSlR a nelze s ním jakkoliv manuálně manipulovat (dle tohoto záznamu bylo usnesení č. d. A 11 zveřejněno dne 1. 4. 2016 ve 12 hodin a 12 minut). Oproti tomu datum na monitoru privátního computeru (na němž měl být zobrazen stav věci vinternetovém insolvenčním rejstříku ke dni 4. 4. 2016), jež dlužník nabízel jako důkaz nezveřejnění dokumentu, lze v uživatelském natavení (stejně jako čas a jiná uživatelská nastaveni) libovolně měnit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

15.

16.Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. Š 219 o. s. ř. napadené usnesení potvrdil.

Závěrem považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 22. února 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátu

%

' až RC

' ' x . _. !, w-; .. A ' k. % . ""$$ . ,-. , . , . =: , . ,;š' .. f.. * . .: _ (__ " _,_ f ; . z _; swf ' \ . . * ._ ._ s .? . . v< , ' i. d\-' i: i ',. JA .. " _ . .-*" \.n' , ..Y __ . * n' , _ _ : _ \ a ,. . <-_ _ ; Ta....-. . . f , :-, :. ._ ._ , *! ,; * __-= ' : \ s. . _ '-:;=_ $< 4 \ _ z _ : _ :.-"==- _-: Íri.. ' .-.-_ . ,-..:..\>' " u.... ' .::l .: . ". E-

8

4.9-Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.